Náš program

NÁŠ PROGRAM

Kvetoucí město

Vize 2025:
Ústí nad Labem má fungující a kvalitní územní a strategický plán, které zaručují udržitelný rozvoj města a pomáhají obnovit rozsáhlá území po bývalých továrnách. Jejich plochy, revitalizované díky dobře využitým dotacím, se staly domovem pro nové firmy a vědecká pracoviště, především skrze důraz města na udržitelné a obnovitelné technologie, jejichž výzkum a vývoj se stal novou páteří ekonomiky města a jsou rovněž využívány v běžném provozu města. V ulicích jsou vysazovány aleje stromů, nábřeží se stalo novým centrem odpočinku a rekreace obyvatel města. Na Mariánské skále vzniká velký přírodní park s hřišti, restaurací, obnovenou kaplí a turistickými atrakcemi v místě bývalého lomu. Okolí jezera Milada se stalo díky dobré koncepci a spolupráci s obcemi v regionu vyhledávanou rekreační oblastí.
O úklid a údržbu města se starají mimo městských služeb také místní drobní podnikatelé, bytová družstva, spolky i jednotliví obyvatelé. Město nabízí lidem bez práce a hendikepovaným zaměstnání při zajištění čistoty města a pomáhá jim tak vrátit se do společnosti. Každá čtvrť má svého pracovníka, odpovědného za čistotu a zeleň ve vymezeném území, na kterého se obyvatelé mohou kdykoliv obrátit s prosbou či stížností, stejně tak mohou kdykoliv přidat podobný podnět do internetové mapové aplikace města. Jsou k dispozici popelnice na bioodpad, který je pak využíván místními zemědělci a v městské bioplynové stanici.
Město se soustředí na drobné investice, zvelebující veřejný prostor a vytvářející příjemné prostředí pro život obyvatel. Všem úpravám městského prostoru předchází veřejná diskuse, město bere vážně přání a připomínky obyvatel, větší investice probíhají formou architektonických soutěží. Veřejný prostor se stal „obývákem města”, který je díky jeho kvalitnímu řešení a intenzivnímu využívání také bezpečný a přehledný. Je to místo setkávání dospělých, dětí i seniorů. Bydlet a žít v Ústí je radost!

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Otevřeme diskuzi nad úpravou veřejného prostoru v centru města v místě ulic Pařížská a Masarykova s cílem vytvořit zde plnohodnotný městský bulvár.
2. Připravíme a prosadíme vyhlášku regulující reklamu v ulicích, aby procházet městem nebylo jako listovat reklamními novinami.
3. Zrušíme poplatky za předzahrádky restaurací, při dodržení určených pravidel a za podmínky kultivovanosti jejich provedení.
4. Připravíme a prosadíme směrnici o anketách a debatách s obyvateli nad tím, kam by město v jejich čtvrti mělo investovat, a o architektonických soutěžích na větší či významnější projekty.
5. Necháme zpracovat Manuál tvorby veřejných prostranství, který určí základní pravidla pro tvorbu veřejného prostoru a přispěje k jeho kvalitnímu řešení.
6. Na internetových stránkách města zavedeme sekci, kde budou přehledně zobrazeny všechny plánované investice a stavební záměry města včetně informací o nich.
7. V rozvoji města se zaměříme na regeneraci ploch po bývalých továrnách. Otevřeme diskuzi s majiteli a potenciálními investory. Aktivně podpoříme hledání možných projektů, dotací a grantů na obnovu a opětovné využití těchto území.
8. Podpoříme znovuobnovení přírodního koupaliště u Habrovického rybníka.
9. Necháme zpracovat pasport zeleně ve městě, aby o ni bylo možné systematicky pečovat. Zřídíme pozici městského arboristy, odborníka na péči o stromy, který bude poskytovat odbornou a metodickou pomoc občanům i institucím a firmám.
10. Pomůžeme městu rozkvést i ve skomírajících závěsných truhlících v centru města.
11. Pro každou městskou čtvrť nebo oblast určíme konkrétního pracovníka, který bude odpovědný za čistotu a zeleň. Občané se na něj budou moci obrátit se stížnostmi a podněty.
12. Podpoříme iniciativu občanů v péči o zeleň a úpravy veřejného prostoru v okolí jejich vlastních domů. Město bude poskytovat odbornou a materiální pomoc skrze drobné granty.
13. Zavedeme nádoby na sběr bioodpadu a podpoříme využívání domácích a komunitních kompostérů.
14. Podpoříme maximální možnou recyklaci různých druhů odpadů a jejich další ekonomické využívání s cílem snížit náklady města a občanů (svoz a likvidace odpadu tvoří až 7% neinvestiční části rozpočtu města!).

Odborní garanti: Jan Hrouda, David Daduč, Jan Kvapil, Karolina Žákovská

Chytré hospodaření

Vize 2025:
O městském hospodaření se rozhoduje transparentně a za přispění a účasti občanů. Skrze veřejnou debatu jsme vytvořili novou strategii rozvoje města, kterou naplňujeme a již přináší výsledky. Jsou dodržovány všechny zákonné normy hospodaření obce a je prováděna řádná předběžná i následná kontrola nakládání s veřejnými prostředky, která je vždy zveřejňována. Ústí nad Labem sice stále splácí dluhy z minulých let, ale ve výsledku hospodaří vyrovnaně, popřípadě s přebytkem. Podařilo se ušetřit desítky milionů korun ročně díky energetické renovaci budov v majetku města, změnami ve fungování městské samosprávy a příspěvkových organizací i vymýcením korupce. Naše město se začíná probouzet díky krokům na podporu místní ekonomiky. Město také spolupracuje na vytváření vědeckých a technologických center zaměřených na vývoj a výzkum udržitelných a obnovitelných technologií, které jsou aplikovány nejen na budovy ve správě města. Díky tomu také dochází k renovaci starých a nevyužívaných průmyslových areálů v Předlicích, Krásném Březně a Neštěmicích, na které jsme našli a hledáme vhodné dotační zdroje. Je zveřejňován celý průběh výběrových řízení od oznámení až do konce. Proměna města v místo, kde se dobře žije, a kvalitní prezentace okolní přírody a krajiny přispěly k mohutnému rozvoji turistického ruchu. Prosperita našeho města začíná přinášet život a hrdost do ulic včetně nových prostředků pro jeho rozvoj.

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Na podporu místní ekonomiky zavedeme regionální ústeckou značku lokálních potravin a produktů, dáme stopku hazardu ve městě, nedáme prostor pro další výstavbu nadnárodních supermarketů ve městě, zavedeme stálé tržiště s pronájmem zdarma pro místní producenty potravin a lokálních produktů.
2. Provedeme analýzu a audit majetku města pro jeho budoucí veřejné využití se smysluplným záměrem. Pro naplnění naší vize budeme pořádat veřejné debaty s občany, kteří budou mít zájem přetvářet naše město. Tímto způsobem vytvoříme novou strategii rozvoje města, která bude odpovědná k obyvatelům a našemu městu a bude respektovat všechny požadavky příslušných orgánů.
3. Uvedeme k životu „dobrou praxi“ v hospodaření města díky spolupráci s ostatními již „transparentními městy“ jako Semily, Nové Město na Moravě a Martin (SK) a budeme spolupracovat s odborníky z organizací jako Oživení, Transparency international apod.. Rozpočet města včetně průběžného stavu hospodaření bude dostupný na specializovaném portálu oficiální webové prezentace města. Zavedeme transparentní bankovní účty města a jeho organizací. Budeme zveřejňovat celý průběh výběrových řízení a zavedeme seznam partnerských subjektů se sídlem v Ústí nad Labem a okolí. Zveřejníme všechny veřejnoprávní smluvní vztahy.

Odborní garanti: Aleš Smutný, Martin Hausenblas, Jiří Škoda, Irena Moudrá Wünschová

Kvalitní školství, dobří učitelé

Vize 2025:
Školy se staly místem výuky, vzdělání a významnými centry místního společenského dění. Ředitelé škol jsou vybírání otevřeně, na základě kvalifikace. Mají pevně stanovené pravomoci do kterých není možné politicky zasahovat. Město nepovoluje výjimky z počtu žáků ve třídách a naopak vytváří podmínky pro jejich nižší počty, díky čemuž se učitelé mohou soustředit na individuální přístup. Město podporuje důstojnou integraci žáku se zdravotním či sociálním znevýhodněním, dbá na zdravou a chutnou stravu z čerstvých surovin v předškolních zařízeních i školních jídelnách a je poskytována speciální strava pro děti se zvláštními dietami. Během deseti let se v našem městě podařilo postupně zrenovovat velkou část školských zařízení, díky čemuž město spoří na nákladech za provoz a energie. Uspořené prostředky město nepřelévá do jiných kapitol rozpočtu, ale investuje je do dalšího rozvoje školských zařízení. Město podporuje mimoškolní výchovu a zájmové kroužky, dotuje místa v těchto programech pro děti ze sociálně slabých rodin. Školy jsou motivovány zapojovat se do evropských a republikových rozvojových projektů, ale také do komunitních programů, které pomáhají žákům a studentům identifikovat se s městem a jeho historií. Město zapojuje všechny obyvatele, a tedy i ty nejmladší, do péče o životní prostředí a o své okolí.
Probíhá čilá spolupráce s Univerzitou J.E. Purkyně. Ta se podílí nejen na výzkumné činnosti v rámci vědeckých a technologických center, ale spolupráce probíhá také při tvorbě veřejného prostoru nebo pořádání kulturních akcí. Město spolupracuje také s Hospodářskou komorou a díky tomu podporuje studium atraktivních oborů s dobrým uplatněním na trhu práce.

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Zjistíme reálnou situaci kapacit školek a základních škol v našem městě a budeme na ni adekvátně regovat, t.j. případným rozšířením kapacit a jednáním s Ústeckým krajem o využití jeho prázdných budov.
2. Budeme inicovat úzkou spolupráci ústeckých škol a školek s univerzitou, z níž by profitovaly obě strany, např. navýšením praxe studentů pedagogické fakulty ve školách nebo výběrovými kurzy, v jejichž rámci by studenti vedli kroužky na školách.
3. Podpoříme výměnné a poznávací pobyty žáků základních a středních škol do sousedního Saska a podpoříme výuku angličtiny a němčiny, neboť znalost světového jazyka a jazyka souseda je základním předpokladem úspěšného uplatnění jak zde v regionu, tak ve světě.
4. Podpoříme mimoškolní aktivity, zájmové kroužky a sportovní činnosti fungující v rámci škol, tak aby školy nabízely program pro své žáky i po skončení výuky a staly se tak důležitými centry místního společenského dění.

Odborní garanti: Jana Bohuňková, Ladislava Filipová

Otevřenost a diskuse

Vize 2025:
Ústí nad Labem je skutečně otevřeným městem. Zprůhlednilo zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek, zveřejňuje zadání i podané nabídky k veřejným zakázkám na internetu, a to i v případě, že je třeba podat dokumenty v papírové podobě. Zadání a hodnotící kritéria hodnocení nabídek jsou pečlivě volena a definována tak, aby nemohlo docházet k navyšování ceny veřejné zakázky v průběhu prací. Vedení města také zajistilo včasnou informovanost místních podnikatelů elektronickým zpravodajem, kterým vybízí k účasti ve výběrovém řízení. Rovněž místní firmy motivuje pravidelnými informačními schůzkami, na kterých vysvětluje, jak uspět ve výběrových řízeních. Město umožňuje při výběrovém řízení přihlásit se menším firmám na jednotlivé části zakázky. Město na svých internetových stránkách zveřejňuje nejen veškeré uzavřené smlouvy, ale i téměř všechny platební operace na svých transparentních účtech. Ústí nad Labem jde příkladem i v oblasti komunikace se svými rezidenty – pravidelně pořádá veřejné debaty na konkrétní témata a zjišťuje názory a potřeby svých obyvatel. Všechny investiční, stavební a rozvojové projekty města jsou přehledně k nahlédnutí na internetu.

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Před jednáním Zastupitelstva budou pravidelně zveřejňovány program, projednávané materiály. Po jednání budou zveřejňovány zápisy, přehledy přijatých i nepřijatých usnesení s hlasováním jednotlivých zastupitelů. Taktéž zápisy z jednání výborů zastupitelstva. To samé platí pro jednání Rady a jejích komisí.
2. Zavedeme veřejné kalendáře uvolněných zastupitelů, vedoucích odborů a ředitelů organizací zřizovaných městem. Budou zveřejněny záznamy celého úřadu ze služebních cest.
3. Změníme Městské noviny k lepšímu – nebudou hlásnou troubou, ale informačním čtením. Každý občan snadno zjistí, co se chystá, jak se může zapojit, kdo je za přípravu akce či investice zodpovědný a koho má kontaktovat. Redakční rada bude mít mezi svými členy zástupce všech stran v zastupitelstvu.
4. Zavedeme včas a dobře svolané veřejné schůzky vedení města s veřejností na aktuální témata. Zápisy takovýchto slyšení budou zveřejňovány
5. Zřídíme centrální veřejnou evidenci smluv. Podmínkou k podepsání smluv městem i obvody bude podmínka zveřejnění. Zveřejníme přehled nemovitého majetku města včetně případných pronájmů a pachtů.
6. Zavedeme pravidla, podle kterých před většími investičními akcemi bude proveden průzkum mezi občany o jejich prioritě. Investiční akce pak budou mít svůj věřejně přístupný pasport.
7. Převedeme veškeré možné účty města na transparentní, aby se občané pohodlně dostali k informacím o pohybech a stavech finančních prostředků, kterými město disponuje na svých účtech.
8. Zřídíme a zveřejníme podrobný přehled obchodních společností, i s minoritní účastí města. Za město do nich budeme jmenovat odborníky, vzešlé z výběrového řízení, nikoli zastupitele z titulu funkce. Do dozorčích rad jmenovat zastupitele včetně opozičních. Výši odměn budeme zveřejňovat.
9. Veřejné zakázky budeme zveřejňovat. Komise pro výběr budou složeny ze zástupců koalice i opozice a odborníků, komise budou o vyšším počtu členů, aby došlo k větší kontrole. Zápisy z jednání těchto komisí budou zveřejněny. Zveřejněny budou i smlouvy na veřejné zakázky nižší než pět set tisíc korun.
10. Všechny příspěvkové organizace města či společnosti s majetkovým zastoupením města se musí řídit stejnými pravidly transparentnosti jako město samotné.
11. Vytvoříme databázi místních firem, tak abychom je mohli aktivně oslovovat při výběrových řízeních.
12. Zrušíme nedávnou úpravu jednacího řádu zastupitelstva, která občanům znemožňuje vstupovat do diskuze zastupitelů.
13. Od úředníků magistrátu budeme vyžadovat kvalitní odbornou práci, otevřenost a vstřícnost k veřejnosti. V žádném případě nebudeme na úředníky vyvíjet neveřejné tlaky a nebudeme takové tlaky tolerovat ani od jiných politiků.

Odborní garanti: Dušan Oslej, Martin Hausenblas, Vladimír Charvát

Spravedlivé město – sociální oblast

Vize 2025:
Ústí nad Labem je důstojným místem pro život. Je zde dostupné a kvalitní bydlení pro všechny skupiny lidí. Neobydlené a poničené domy jsou opraveny a tvoří podstatnou část bytového fondu města. Město má výborné zkušenosti se systémem prostupného bydlení. Nezapomíná na své seniory, buduje pro ně malometrážní, bezbariérové byty s nezbytným zázemím sociálních služeb. Nepřipouští vznik sociálně vyloučených lokalit. Díky zamezení provozování hazardu na území města se zlepšila i sociální situace obyvatel, kteří v minulosti tomuto jevu propadli. Drobná kriminalita, která dříve sužovala obyvatele, je na ústupu. Pro občany v hmotné nouzi jsou připravené sociální byty, které jim umožní překonat těžké období, než se dokážou sami zajistit.
Město vytváří pracovní příležitosti pro nezaměstnané. Komunikuje se zaměstnavateli a společně s nimi hledá uplatnění pro osoby, které zaměstnává v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ČR. Podíl nezaměstnaných je dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem.
Neziskové organizace působící v sociálních službách mají jistotu předvídatelného a víceletého financování. Město je parterem svých občanů. Pro zjištění jejich potřeb pravidelně pořádá kulaté stoly a následně reaguje na jejich oprávněné požadavky a zájmy. Lidé města nejsou lhostejní ke svému okolí. Aktivně se podílejí na řešení problémů.

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Vytvoříme podmínky pro vznik nových pracovních míst a budeme podporovat udržitelnost již stávajících. Kdo je práceschopný, musí mít šanci pracovat. Nastavíme odpovědné zadávání veřejných zakázek, které bude podporovat zaměstnávání občanů evidovaných na úřadu práce.
2. Zajistíme účelnou a efektivní spolupráci při čerpání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ČR – vytvoříme další místa pro možnost realizace veřejně prospěšných prací, které budeme využívat v rámci údržby a péče o čistotu města, zároveň budeme iniciovat vytvoření podmínek pro tento typ práce v městských příspěvkových organizacích (školní zařízení, domovy pro seniory atd.).
3. Prosadíme víceleté financování pro poskytovatele sociálních služeb. Budeme usilovat o kvalitu poskytované péče pro občany našeho města.
4. Zřídíme nové oddělení na magistrátu, které se bude věnovat výhradně sociálním službám.
5. Zajistíme podporu plnění 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem 2014 – 2017, a tento způsob spolupráce přeneseme i do dalších oblastí.
6. Zajistíme důsledné kontroly stávajících ubytoven s využitím všech legislativních prostředků. Zajistíme důsledný a jednotný přístup k provozovatelům těchto ubytoven.

Kroky, které chceme prosadit v dlouhodobém měřítku:
Vzhledem k nejednotnému přístupu centrálních orgánů při tvorbě nástrojů sociální politiky a distribuci finančních prostředků na její realizaci, jsou finanční i praktické možnosti obcí v oblasti sociálního začleňování velmi omezené. Proto účinná a efektivní sociální politika města musí být řešena ve spolupráci s vládou, krajem, občany města a zainteresovanými organizacemi. Město bude vyvíjet soustavný tlak na zákonodárce k přijetí příslušných legislativních opatření.

7. Vytvoříme systém městského sociálního bydlení jako alternativu k tzv. ubytovnám. Možnost bydlet v takovémto bytě bude podléhat konkrétním pravidlům s jasně definovanými povinnostmi, bude časově omezená a bude propojena s poskytování sociálních služeb a možností zaměstnání. Bude tvořit záchrannou síť důstojného bydlení za přiměřený nájem s cílem pomoci obyvatelům v nepříznivé sociální situaci. Nastavená pravidla umožní pomoci těm, kteří o to budou skutečně stát.
8. Budeme se aktivně podílet na opatřeních směřujících k pozitivnímu řešení zacílených na sociálně vyloučené lokality, zprostředkujeme dialog mezi všemi zainteresovanými stranami.
9. Podpoříme činnost neziskových organizací zabývajících se integrací sociálně vyloučených rodin a osob do společnosti, důraz budeme klást především na posílení terénní práce.
10. Zajistíme, že město bude aktivně vytvářet podmínky pro důstojný život všech obyvatel, že se bude aktivně věnovat řešení situace těch rodin, které se pohybují na hranici existenčního minima a propadají se do „kolotoče“ exekucí.
11. Podpoříme zřízení hospice a rozšíření paliativní péče v Ústí nad Labem.
12. Pomůžeme lidem vytvářet iniciativní, poradní a kontrolní orgány zastupitelstva města, které budou lépe odpovídat struktuře městských části a čtvrtí a budou vytvářet lepší sousedské vztahy, sousedské prostředí a sounáležitost občanů se svým okolím a městem.

Odborní garanti: Jiří Škoda, Jana Ježková, Eva Outlá

Hazard

Vize 2025:
V Ústí se nenacházejí žádné odpudivé herny s výherními automaty a hazard celkově podléhá přísné regulaci. Klesla drobná kriminalita, okrajové části města ožívají drobným podnikáním. Miliarda korun ročně, které dříve odtékala kvůli automatům z města, se nyní točí v místní ekonomice a je to znát na každém kroku. Město také přijalo etická pravidla pro reklamu na plochách a v prostorách, které město může ovlivňovat. Tato pravidla znemožnila v prostředcích MHD či na sloupech veřejného osvětlení umisťovat společensky nežádoucí reklamu. Na druhou stranu stojí Ústí nad Labem v čele při aplikaci sociálně příznivé reklamní kampaně, například proti kouření, na podporu MHD apod.

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Bude-li v referendu schválen zákaz heren ve městě, bezodkladně přijmeme odpovídající městskou vyhlášku, zavádějící nulovou toleranci tvrdého hazardu.
2. Nebude-li v referendu zákaz heren ve městě schválen, zejména v případě neplatnosti referenda pro nízký počet hlasujících, povedeme s veřejností debatu o tom, jak počet a provoz heren ve městě přísně regulovat, aby co nejméně škodily.
9ziveumeni
Živé umění, kultura

Vize 2025:
V Ústí nad Labem chce bydlet stále více lidí, výrazně narůstá i počet návštěvníků města. Táhne je sem kultura. V tomto směru máme skutečně co nabídnout – v posledních letech totiž město prošlo radikální obrodou živého umění a kultury. Kultura se stala i jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví, které dává obživu stále rostoucímu počtu Ústečanů.
Střekovské Činoherní studio patří ke kultovním divadelním scénám a vzhledem k jeho pohnuté historii, ale i aktuálnímu programu jsou na něj Ústečané právem hrdí. Stejně tak hrdí jsou na progresivní operní a baletní scénu Severočeského divadla, která dává šanci nastupující umělecké generaci a vedle hraní české a světové klasiky se nebojí experimentovat. Postupně zrekonstruované bývalé kino Hraničář se stalo centrem multižánrového kulturního dění, zázemí pro koncerty i tvorbu zde rovněž nacházejí hudební tělesa napříč žánry.
Ústí nad Labem si je vědomo své výjimečnosti, která vyplývá z přítomnosti kvalitní vysoké výtvarné školy a městská galerie provozovaná ve spolupráci s univerzitou je respektovanou a na mezinárodní scéně etablovanou výstavní institucí. Nejen studenti, ale i profesionální grafická a designérské studia rovněž nacházejí zázemí pro svou tvorbu a její prezentaci jednak v drobných uměleckých prostorech v centru a jednak v některých nově rekonstruovaných starých továrních halách v Předlicích.
Zvláště v prázdninových a podzimních měsících se v Ústí daří hudebním a divadelním festivalům – úzká spolupráce s umělci a divadly z celé republiky se rozvinula do nových sfér. Barevná planeta, Porta, divadelní festival Kult, taneční soutěže mezinárodního významu, festival sborového zpěvu, jazzový festival, ale i menší přehlídky amatérského filmu a divadla – to je jen malá část toho, co se v našem městě děje.
Vedle městského muzea vzniklo v Předlicích ve spolupráci univerzitou a ústeckými průmyslovými podniky atraktivní Muzeum průmyslu a chemie, které láká malé i velké návštěvníky nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Dalším lákadlem pro domácí a zvláště pak německé turisty je Muzeum Němců v Čechách, jediné svého druhu v republice.
V ulicích, městských parcích, ale i v klubech, kostelech a jinde se každý den konají různé kulturní akce, organizované uměleckými uskupeními, spolky, studenty a i zcela neformálně občany. Centrum města dlouho do noci pulsuje díky pouličním umělcům, otevřeným hudebním klubům, kavárnám s předzahrádkami, malým galeriím, ale třeba i stánkům s květinami. Na sídlištích a v okrajových čtvrtích fungují lokální kulturní centra kolem bývalých kin (např. Corso, U Františka), klubů, kaváren, škol, rozvíjející se sítě poboček knihovny, kostelů apod.
Bohatý společenský a kulturní život, jako jsou plesy, festivaly, koncerty populární hudby, divadelní představení známých pražských souborů a řada dalších akcí, má své přirozené zázemí v moderním Kulturním domě a v letním kině.

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Zrevidujeme smlouvy s nájemci plakátovacích a reklamních ploch a ze zvýšených výnosů podpoříme nekomerční kulturní akce pořádané amatérskými soubory, spolky, studenty a občany.
2. Otevřeme parky a ulice nekomerčním kulturním aktivitám, odstraníme byrokracii s tím spojenou.
3. Formou drobných grantů vyzveme studenty uměleckých oborů, spolky a školy k oživení veřejného prostoru (např. v Městských sadech, na Lidickém náměstí, v Atriu). Odstraníme byrokracii spojenou s udělováním těchto grantů.
4. Uměleckými instalacemi z produkce ústeckých uměleckých vzdělávacích institucí (ZUŠ, FUD, PF UJEP) oživíme chodby magistrátu a dalších městských veřejnosti přístupných objektů.
5. Vrátíme Činoherák na Střekov.
6. Ve spolupráci s univerzitou vybudujeme městskou galerii, která bude Ústečanům i návštěvníkům města představovat osobnosti aktuálního mezinárodního výtvarného umění a stane se jedním z center společenského života.
7. Vypíšeme otevřená a transparentní výběrová řízení na ředitele Muzea města Ústí nad Labem, Kulturního střediska města Ústí nad Labem, Činoherního studia a ZOO a na jednatele Severočeského divadla; výběrové komise budou složeny z odborníků.
8. Prostřednictvím kulturní komise složené z odborníků vypracujeme ve spolupráci s kulturní a laickou veřejností kulturní koncepci, která se stane základem pro nový systém financování a rozvoj kultury ve městě.
9. Zřídíme městský kulturní portál, v informačním centru bude jednotný předprodej vstupenek na různé kulturní akce ve městě.

Odborní garanti: Jan Kvapil

Přitažlivé město – cestovní ruch

Vize 2025:
Ústí nad Labem překonalo pověst „smradlavého města“ a patří ke žhavým objevům turistické nabídky České republiky. Návštěvníci oceňují jeho polohu v nádherné krajině labského údolí v srdci Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, v krajině vodopádů. Síť cyklo- a turistických tras podchycuje všechny žádoucí turistické cíle včetně spojení s Krušnými horami a skalním městem v Labských pískovcích. Plně dokončená a vybavené Labská stezka vábí milovníky cykloturistiky, kteří se na Ústecku díky pestré nabídce turistických cílů a kvalitních služeb zdržují několik dní. Ústí je Mekkou terénních cyklistů, jimž skýtají adrenalin singltreky v kopcovitém terénu v blízké vzdálenosti od centra města.
U Milady, jednoho z největších českých, uměle vytvořených jezer, vyrostl relaxační resort pro rodinnou dovolenou se zázemím pro vodní sporty, cykloturistiku a další volnočasové aktivity. Řeku Labe brázdí na pravidelné lince osobní parníky. Labské břehy ožívají! Na střekovském nábřeží vzniká relaxační a sportovní zóna. Přímo u řeky mají lidé možnost si zahrát beach volejbal, petanque, zapůjčit si in line brusle či kolo, nebo jen tak relaxovat v trávě na piknikové dece, opalovat se na lehátku s dobrým občerstvením na dosah.
Jedinečný zážitek představuje výstup na nejšikmější věž střední Evropy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Láká ale i specifická moderní architektura, ať už ta předválečná či nejnovější díla předních architektů propojená v nabídce mnoha z turistických tras. Město nepopírá slavnou industriální minulost. Zřídilo v chátrajících továrních halách v Předlicích Muzeum techniky a chemie.
Díky mnoholeté spolupráci s Fakultou umění a designu krášlí centrum města řada uměleckých zajímavostí a rarit, které se stávají dalšími turistickými lákadly. Do města se vrátil život a společenský ruch. V turistických centrech a ubytovacích zařízeních je samozřejmostí nabídka regionálních výrobků a produktů z Ústecka. Turismus a navazující služby skýtají živobytí mnoha Ústečanům.

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Zaměříme se na netradiční – překvapivé formy prezentace neobjevených hodnot našeho města
2. Budeme oživovat kvalitní lokální tradice a podporovat vznik nových
3. Nabídneme odborný servis místním podnikatelům v oblasti turismu
4. Budeme podporovat spolky, které zpestřují turistickou nabídku města jako Zubrnická museální železnice, Klub českých turistů apod.
5. Budeme dbát na to, aby veřejný prostor města působil kultivovaně a nemuseli jsme se za něho před návštěvami stydět

Odborní garanti : Martin Krsek, Karel Punčochář

Sport pro všechny

Vize 2025:
Občané Ústí nad Labem žijí aktivně a město jim k tomu nabízí dostatek příležitostí. Je protkáno sítí cyklistických i běžeckých tras, po celém městě se nachází celá řada sportovišť dostupných veřejnosti, a to včetně opravených školních hřišť. Lidé se koupou nejen ve zmodernizovaných a architektonicky oceňovaných koupalištích na Klíši a v Brné, ale také v řece Labe a v jezeře Milada. Na rekultivovaných plochách v okolí města je vybudován nejdelší singltrek v Ústeckém kraji. Z prostředků města jsou podporovány sociálně příznivé sportovní aktivity dětí a mládeže, a to včetně turistiky, protože ten, kdo zná dobře místo, kde žije, a jeho okolí, si ho váží. V Ústí nad Labem působí několik vrcholových sportovních týmů, které vychovávají další generace mladých sportovců. Na jejich financování se podílí největší měrou soukromý sektor. Město z přítomnosti špičkových klubů profituje, nedoplácí na ně. Město je vnímavým a seriozním partnerem velkých sportovních klubů (fotbal, hokej, basketbal,…), které dobře propagují město v nejvyšších soutěžích.
V Ústí nad Labem se každoročně konají sportovní akce s letitou tradicí jako boxerská grand prix, půlmaratonské a maratonské běhy, veslařské závody či taneční soutěže. Město podporuje sportovní aktivity seniorů a handicapovaných obyvatel.

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Ve spolupráci s laickou a odbornou veřejností vytvoříme sportovní koncepci, která se stane podkladem pro dlouhodobý rozvoj a financování sportu ve městě.
2. Vytvoříme podmínky pro nové tématické cyklotrasy.
3. Vybudujeme seznam exponovaných běžeckých tras, které budou v terénu vyznačeny.
4. Při úpravách koryta řeky Labe ve spolupráci s ŘVC umožníme Ústečanům přístup ke koupání.
5. Podpoříme vybudování hřiště pro všechny věkové kategorie (tzv. workoutové hřiště).

Odborní garanti: Jan Musil, Jan Kvapil

Doprava pro lidi

Vize 2025:
Ústí je městem, kde doprava není obtíž, ale plnohodnotná součást dobře fungujícího města. Páteří je kvalitní hromadná doprava ekologickými autobusy, prostornými trolejbusy a pohodlnými příměstskými vlaky. Na jednu jízdenku se dá jet vlakem, autobusy i MHD. Majitelé kupónu na MHD mají v ceně dopravy i mnoho výhod při vstupech do plavecké haly, zoo a jiných městských zařízení. V centru města vzniká nový terminál, spojující zastávku vysokorychlostní železnice a stanice příměstských vlaků s autobusovým nádražím a zastávkami MHD. Na okrajích centra jsou dostupná parkoviště, na sídlištích se postupně budují parkovací domy. Město je protkáno sítí kvalitních komunikací pro cyklisty, které jsou každý den plné cyklistů. Vybrané autobusové a trolejbusové spoje do výše položených částí města jsou uzpůsobeny pro přepravu kol. Centrum města je velkou pěší zónou plnou chodců. Chodit a jezdit městem je radost!

Kroky, které jsme rozhodnuti ihned prosadit:
1. Budeme jednat s vlastníkem bývalého autobusového nádraží o vypsání architektonické soutěže na výstavbu jeho soukromého záměru doplněného o moderní autobusové nádraží navazující na pěší zónu od kostela se šikmou věží.
2. Budeme prosazovat vznik zón 30 v rezidenčních lokalitách (Klíše, Bukov, Severní Terasa, Krásné Březno, Neštěmice a další).
3. Budeme usilovat o zvyšování komfortu MHD a o zlevnění jízdného, zejména pro pravidelné cestující. Po zavedení elektronického jízdného bude vhodné nabídnout cenově výhodné předplatné na jednotlivé linky.
4. Uvedeme do praxe generel dopravy v klidu (parkování), který zavede pořádek v parkování – přesně u každého místa vymezí kdo, kdy a za jakou cenu tam může parkovat. Dále vymezí parkovací plochy určené výhradně pro rezidenty, ve vybraných lokalitách časově omezené zásobování nebo preferenci krátkodobého parkování pro vyřízení neodkladných záležitostí. Budeme usilovat o redukci dlouhodobého parkování v historickém jádru města, aby město v ulicích ožilo. Za postupně rušené parkovací plochy v centru vzniknou náhradní plochy na jeho okraji. Parkovací lístek z vybraných parkovišť bude umožňovat zdarma přepravu v MHD. Parkovné se bude vybírat vstřícně, ale přísně, po vzoru Teplic.
5. Uvedeme do praxe generel cyklistické dopravy. Kde to lze, budou okamžitě vymezeny a vyznačeny komunikace pro cyklisty. Vybrané spoje MHD do výše položených částí města umožní přepravu kol. Připravíme zavedení bikesharingového systému v centru města, který nabídne mimo jiné bezplatnou dopravu pro majitele parkovacích lístků z vybraných parkovišť na okraji centra.

Odborní garanti: Jaromír Veselý, David Daduč