TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 14. 1. 2015

Na 4. zasedání Rady města Ústí nad Labem bylo projednáno 44 bodů.

5. Možnosti zadání veřejné zakázky na poskytovatele komunálních služeb

Rada města vzala na vědomí informaci o možnostech zadání veřejné zakázky na poskytovatele komunálních služeb a uložila Martinu Hausenblasovi – náměstkovi primátora učinit přípravu zadávacích podmínek veřejné zakázky na provozovatele komunálních služeb v souladu s doporučením příslušných odborů. Doporučení bylo na zadání jediné veřejné zakázky, jejíž předmět bude rozdělen na části odpovídající službám odpadového hospodářství a službám údržby komunikací. Toto rozdělení může umožnit širší hospodářskou soutěž.

8. Pronájem prostor v Hrnčířské ulici

Vzhledem ke končícímu nájmu nebytových prostor v přízemí objektu Hrnčířská č. p. 65 o výměře 86 m² rada města schválila podmínky nového pronájmu s tím, že součástí žádosti o pronájem bude také podnikatelský záměr:

a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
b) nájemné ve výši 6.000 Kč/m²/rok bez DPH
c) možnost zvýšení nájemného o míru inflace
d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
e) doporučené využití: obchod, kancelář, lékařská ordinace, cestovní kancelář, kavárna, cukrárna, vinotéka
f) pronájem nesmí být za účelem provozování heren, vyvařování jídel a bourání masa, prodeje zábavné pyrotechniky, střeliva a hořlavin
g) boční vchod chodbou domu může používat pouze personál obchodu a zásobování, není určen pro zákazníky obchodu
h) nájemce nebude provozovat na chodníku předzahrádku
i) nájemce nebude rušivě zasahovat do designu výkladců a do pole pro název své provozovny umístí nápis provedením, typem písma a jeho barvou shodný se stávajícími nápisy
j) nájemce nesmí na fasádu domu umisťovat markýzy a reklamní poutače

16. Otevření dvou přípravných tříd na ZŠ a MŠ SNP

Radní schválili požadavek ředitelky ZŠ a MŠ SNP na otevření dvou přípravných tříd pro školní rok 2015/2016. Otevření těchto přípravných tříd je reakcí na očekávanou legislativní změnu, podle které by v přípravné třídě mohly být vzdělávány všechny děti s odkladem školní docházky bez sociálního znevýhodnění. Tím by vzrostl zájem o tuto formu předškolního vzdělávání nejen ve vyloučených lokalitách.

17. Jmenování ředitelky Mateřské školy Pomněnka

Na základě výsledku konkursního řízení a na doporučení výběrovékomise rada města jmenovala od 1. února 2015 ředitelkou Mateřské školy Pomněnka Denisu Bukorovou. Komise vybírala ze tří uchazečů.

19. Změna v předsednictví školské rady

Rada města v prosinci 2014 schválila členy školské komise v čele s předsedkyní RNDr. Alenou Chvátalovou, Ph.D. Jmenovaná předsedkyně se však na prvním zasedání komise svého předsednictví z důvodu vysokého pracovního vytížení vzdala, proto rada města nově jmenovala předsedou komise Mgr. Václava Pěkného, který byl jedním z členů komise. RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. zůstane členkou školské komise.

21. Schválena úprava zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu a činnosti mládeže

Rada města Ústí nad Labem 15. 9. 2014 schválila „Zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu a činnosti mládeže“. Nově zvolení radní města schválili dodatek, který se týká podpory celoročního sportování dětí a mládeže do 18 let. Dodatkem č. 1 byla nahrazena věta: Z této kategorie podpory jsou vyjmuty mládežnické oddíly preferovaných sportů novou větou: Z této kategorie podpory jsou vyjmuty mládežnické oddíly podpořené v rámci kategorie preferované sporty. Původním zavádějícím a nepřesným zněním bylo znemožněno oddílům provozujícím sporty označené jako preferované (fotbal, hokej, volejbal, basketbal), ale v kategorii preferované sporty nepodpořené, žádat o poskytnutí dotace v rámci programu podpory celoročního sportování dětí a mládeže do 18 let.

22. Rezignace členů správní rady Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s. 

Rada města vzala na vědomí rezignaci PaedDr. Jana Eichlera, PhDr. Jany Müllerové, Ph.D. a Petra Vlasáka na funkci členů Správní rady Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s. v likvidaci ke dni 8. 12. 2014.

26. Změna ve složení komise pro výběrové řízení na ředitele zoo

MVDr. Přemysl Rabas, jmenovaný člen komise pro výběrové řízení na ředitele ZOO, oznámil svoji rezignaci na členství ve výběrové komisi a jako náhradníka doporučil Ing. Jiřího Trávníčka, ředitele ZOO Plzeň. Tuto změnu rada města schválila. Nové složení komise je tedy jmenovitě: 
Předseda: Jaroslav Haidler, člen RM
Členové: Ing. Jiří Trávníček, ředitel ZOO Plzeň
RNDr. Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha a prezident Unie českých a 
slovenských zoologických zahrad
Ing. Roman Horský, ředitel ZOO Zlín
Pavel Štěpař, člen RM 
Mgr. Martin Krsek, člen ZM
Ing. Radka Jakoubková, zástupce vedoucí OŠKSS

27. Vyhlášení výběrového řízení na „Inteligentní zastávky“ 

Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Inteligentní zastávky“, která je jedním z dílčích projektů IPRM, formou otevřeného řízení. Předmětem projektu je realizace 17 inteligentních zastávek MHD na území města Ústí nad Labem. V rámci této akce budou ve vybraných lokalitách nahrazeny stávající označníky MHD (autobusových a trolejbusových linek) novými označníky inteligentních zastávek s elektronickými informačními tabulemi, které budou spolupracovat s dopravním dispečinkem a samotným zařízením ve vozidlech MHD. Umožní přenášení aktuálních informací o příjezdu a odjezdu, zpoždění linky, spoje apod. Inteligentní zastávky budou vybudovány na nejvytíženějších zastávkách v centru města. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace a probíhá zajištění příslušných dokladů nutných k získání územního souhlasu. Poté bude radě města předložena zadávací dokumentace. Následně po vydání územního souhlasu bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

28.Jmenována nová komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na „Inteligentní zastávky“
Radní jmenovali nové členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akci „Inteligentní zastávky“ – výběr zhotovitele ve složení:
členové: náhradníci:
a) Pavel Štěpař f) Bc. Martin Mata, MBA
b) Ing. Dalibor Dařílek g) Roman Vlček
c) Ing. Eva Šartnerová h) Lenka Matulová
d) Mgr. Vít Zíka i) Ing. Petra Pokorná
e) Mgr. Miloš Studenovský j) Mgr. Lucie Kinter Radičová

Další jmenovanou komisí je komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akci „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ – výběr dodavatele ve složení:
členové: náhradníci:
a) Pavel Štěpař f) Bc. Martin Mata, MBA
b) Ing. Dalibor Dařílek g) Roman Vlček
c) Ing. Eva Šartnerová h) Lenka Matulová
d) Mgr. Vít Zíka i) Ing. Petra Pokorná
e) Mgr. Miloš Studenovský j) Mgr. Lucie Kinter Radičová

30. Strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

Rada města byla informována o průběhu příprav integrované strategie.
V programovém období 2014–2020 se bude nově uplatňovat koncept cílené podpory dle potřeb území – tzv. územní dimenze. Jedním ze způsobů naplnění územní dimenze představují integrované nástroje, mezi které patří také Integrovaná územní investice (ITI) Ústecko-chomutovské aglomerace umožňující zvýhodněné financování integrovaných projektů z operačních programů EU. Na konci roku 2013 uzavřeli zástupci statutárních měst Ústeckého kraje Memorandum o přípravě a realizaci ITI. Na základě společné veřejné zakázky malého rozsahu je nyní zpracovávána integrovaná strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace, konkrétně je ve spolupráci partnerů v území prostřednictvím pracovních skupin pro jednotlivé cílové oblasti (doprava, životní prostředí, ekonomika, sociální soudržnost) formulována návrhová část. Stále nevyřešena je otázka nositele a obecně implementace nástroje ITI. 

34. Navýšení počtu kontejnerů pro ukládání drobných elektrozařízení a baterií 

Městu se podaří uzavřením nového dodatku ke smlouvě se společností ASEKOL s.r.o. navýšit počet kontejnerů o objemu 2,15 m³ na celkových 26 kusů. Navýšení je tak o 10 kusů kontejnerů pro ukládání drobných elektrozařízení a baterií na pozemcích města Ústí nad Labem. Prostřednictvím kontejnerů společnost ASEKOL odebírá bezplatně baterie a elektrozařízení pocházející z domácností, která jsou předmětem zpětného odběru a umístí je na vybraná místa. Tyto kontejnery bude pravidelně vyprazdňovat. Město naopak zajistí možnost bezplatného umístění kontejnerů.

35. Město zvyšuje komfort pro občany města při sběru textilu

Na území města je rozmístěno 24 stacionárních kontejnerů zelené barvy k odkládání textilu, obuvi a hraček. Pro zkvalitnění této služby a zvýšení dostupnosti co nejširšímu kruhu obyvatel město podepsalo dodatek ke smlouvě, kterým bude navýšen počtu kontejnerů o dalších 20 kusů.

Celkem tak bude ve městě již 44 stacionárních kontejnerů na textil. Město určilo vhodná místa pro jejich umístění. Městu bude nově od provozovatele kontejnerů, společnosti KOUTECKÝ, s. r. o., náležet od ledna 2015 roční příspěvek ve výši 2.000 korun za každý stávající a nově přistavený kontejner. Důležitá jsou hlavně fakta, která vedla město k uzavření této nové spolupráce. Sběrem odpadního textilu město posílí ochranu životního prostředí lepším nakládáním s textilními odpady včetně jejich dalšího využívání a recyklace. Minimalizuje se množství odpadního textilu, který je občany odkládán spolu s komunálním odpadem. Zároveň se zvýší komfort pro občany města tak, aby pro ně sběr textilu byl co nejméně zatěžující.
Za rok 2013 bylo do kontejnerů na textil umístěných na území města shromážděno 95 tun textilu, který byl po vytřídění z části předán k charitativním účelům a zbývající nevhodný textil byl využit k výrobě technických textilií. V roce 2014 bylo nashromážděno dalších více než osm desítek tun.

41. Dotace z kapitoly kanceláře primátora

Schváleny byly finanční dotace z kapitoly kanceláře primátora. Podpořena 15.000 korunami byla činnost Klubu svazu PTP, která je zaměřena na společenská setkání, zájmovou a schůzovou činnost, právní pomoc a na všestrannou pomoc svým a v neposlední řadě i na účasti při posledním rozloučení s členy tohoto klubu.

Finančně byl radou města oceněn Miroslav Smrček, který svým mimořádným výkonem na Mistrovství světa ČR dospělých, kde zaplaval rekord v disciplíně 50 metrů znak, přispěl k dobrému jménu města Ústí nad Labem. Rada města jej odměnila částkou 30.000 korun.

44. Elektronický zápis do 1. tříd základních škol nebude zaveden

Na základě předloženého návrhu náměstkyně pro odbor školství Bc. Jany Bohuňkové byla pozastavena příprava prací k vytvoření elektronické podpory pro zápis žáků do základních škol. Důvodem byla fakta, že zápis do základní školy probíhá za odlišných podmínek než zápis do mateřských škol a také podle jiných kritérií. Ani ředitelé škol nespatřují v elektronickém zápisu usnadnění své práce.

45. Jmenováni členové komise mládeže a sportu

Rada zřídila Komisi mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem a jejím předsedou jmenovala Milana Krejčího. Členy komise byli jmenováni: Mgr. Jan Tvrdík, Mgr. Miroslav Přikryl, Mgr. Vladislav Pelikán, Mgr. Jan Musil, Roman Macek a Vladimír Evan.

46. Prodloužení výzvy k předkládání žádostí o dotace v oblasti kultury včetně nových okruhů dotací 

Rada města schválila prodloužení výzvy k předkládání žádostí o dotace v oblasti kultury, a to do 15. února 2015. Důvodem k prodloužení výzvy byla především nedostatečná propagace vyhlášené výzvy. Ačkoliv byla výzva uveřejněna na stránkách magistrátu v odboru školství, kultury, sportu a sociálních věcí, mnozí žadatelé tuto výzvu nezaznamenali. Z toho důvodu považuje rada města za důležité a férové prodloužit termín této výzvy a uveřejnit ji znovu na hlavním banneru webových stránek města tak, aby zkušení i nezkušení žadatelé měli maximální šanci využít nabídky dotací v oblasti kultury včetně nové okruhu dotací, a to umělecké aktivity dětí a kulturní informativní brožura.

47. Memoriál Ivana Dejmala 

Radní města přijali další informaci o občanské aktivitě, která organizuje připomenutí památky Ivana Dejmala – tzv. Memoriál I. Dejmala. Ten zahrnuje popularizaci Dejmalovy osobnosti, architektonickou soutěž na UJEP v rámci návrhu památníku I. Dejmala a samotný memoriál, který by se měl v budoucnu stát ústeckou tradicí.