TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 27. 1. 2015

Na mimořádném zasedání Rady města Ústí nad Labem, jejímž hlavním bodem bylo schválení návrhu rozpočtu města, bylo projednáno 13 bodů.

1. Rozpočet + úspory za dohodu s bankou
Rozpočet statutárního města Ústí nad Labem, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu 18. února 2015, je vyrovnaný a úsporný. Pokud by nová politické reprezentace města na konci loňského roku nezvolila přechodnou etapu rozpočtového provizória a nepřistoupila na tvorbu rozpočtu nového, byl by rozpočet, připravený minulou politickou reprezentací města, o 90 milionů korun vyšší.

Šetřit začínají představitelé města od sebe – například rozpočet kanceláře primátora byl oproti roku 2014 zkrácen o 10 %, městské obvody snížily rozpočty o 5 %. V neinvestiční části se navýšila finanční rezerva na 10 milionů korun.

V investiční části rozpočtu byla vytvořena rezerva 50 milionů korun. Ideálně by měla sloužit jako základ úspor připravovaných na zapojení do dotačních programů Evropské unie na léta 2016–2020. Pokud to bude nezbytné, část této rezervy město využije na úhrady korekcí problematických projektů, které současná politická reprezentace města zdědila (například „zanádraží“).

V neinvestiční části rozpočtu byly například o cca 2 % navýšeny provozní výdaje všem MŠ a ZŠ. Do domovů seniorů bude zapojena dotace města ve výši 9,5 milionů korun. Díky tomuto rozhodnutí se pro domovy seniorů zároveň podaří čerpat vyšší prostředky od Ústeckého kraje v maximální možné míře.
O 3 miliony korun byla dále například navýšena kapitola odboru životního prostředí – díky tomu je garantován jak monitoring sesuvu svahu Čertovka ve Vaňově, tak svoz velkoobjemového odpadu, který v roce 2015 proběhne v Ústí nad Labem dvakrát.

Městská policie dostane navýšený rozpočet o 8 milionů korun. Po schválení rozpočtu začne nábor nových strážníků a opraví se kamery v havarijním stavu. Dále se v rozpočtu snížila položka určená pro úroky z úvěrů z 33 milionů korun na 13,3 milionů Kč díky vyjednané výhodnější úrokové sazbě z revolvingového úvěru.

4. Zřízení majetkové komise
Rada si zřídila majetkovou komisi. Novým předsedou Majetkové komise Rady města Ústí nad Labem byl jmenován Martin Hausenblas, MBA. Členy komisí se stali Bc. Marcel Běhounek, Mgr. Michaela Tichá Madarová, Miloš Musil, Josef Musil, Josef Dyrynk, Miroslava Lazarová, Ing. Jiří Brodský

5. + 10. Zastoupení města v orgánech společností
Radní vyslovili souhlas s odvoláním z dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem Vlastimila Douchu a MUDr. Tomáše Nedvěda a jmenovali Ing. Ladislava Šimka, Ing. Petra Schneidera a Ing. Aleše Smutného. Změny bude schvalovat zastupitelstvo.

Z kontrolní komise Bytového družstva BUKOV byli odvoláni původní členové a novými se stali Miloš Musil a Jaroslav Laštovička. I tato úprava bude předložena k definitivnímu schválení zastupitelům.

Nově bylo také uděleno pověření pro zástupce města v představenstvu Hospodářské a sociální rady Ústecka radnímu Pavlu Štěpařovi, který tak nahradil původního zástupce Josefa Macíka.

7. Jmenování členů kulturní komise
Jmenováni byli noví členové Kulturní komise rady města Ústí nad Labem. Předsedkyní byla zvolena JUDr. Ilona Tajchnerová. Jako členy rada určila Mgr. Martina Krska, Michala Džugana, PaedDr. Jana Eichlera, Bc. Barboru Hyškovou, Ing. Marcelu Rahma, Jaroslava Péma.

11. Finanční dar pro prvního ústeckého občánka
Schváleno bylo poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 korun ve formě poukázek na odběr zboží pro první narozené miminko města Ústí nad Labem v roce 2015.

13. Podpora z kanceláře primátora
Částkou 50.000 korun byl podpořen již 18. ročník „Plesu všech Ústečanů“, který je druhým nejstarším plesem v Ústí nad Labem.

Spolek ELIXÍR požádal město o finanční dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s činností Klubu seniorů v roce 2015, který je orientován na podporu sociálních, psychických a fyzických aktivit seniorů prostřednictvím poskytnutí prostoru a programu volnočasových činností. Radní schválili dotaci ve výši 50.000 korun.

20.000 korunami byl podpořen úspěšný ústecký klub BASTA cheerleaders, který bude pořádat společně s cheerleadingovou unií 2. ročník celorepublikové soutěže Cheer Cup Ústí nad Labem. Soutěž proběhne 7. 2. 2015 ve sportovní hale SLUNETA na Klíši.

14. Změny zástupců v Severočeském divadle
Rada souhlasila se zrušením původního delegování zástupce města Ústí nad Labem Ing. Víta Mandíka na valnou hromadu Severočeského divadla s.r.o. a delegovala Ing. Josefa Zikmunda, primátora města, a v případě nepřítomnosti primátora pak Martina Hausenblase, MBA, náměstka primátora. Současně odvolala původní zástupce města Ústí nad Labem z dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. a jmenovala nově Jaroslava Haidlera, Petra Vlasáka a Yvetu Tomkovou. Delegování i jmenování bude předloženo zastupitelům ke schválení.