TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 2. 12. 2014

Druhé zasedání Rady města Ústí nad Labem, které proběhlo 2. prosince, se opět protáhlo se do večerních hodin. Při desetihodinovém jednání radních však byly zařazeny body, které před koncem roku nesnesly odkladu a byly velmi důležitými body koaliční smlouvy.

 

Hazard

Významným bodem koaliční smlouvy je omezení hazardu včetně minimalizace počtu heren na území města. Právě tato problematika byla Radou města dlouze diskutována. I přesto, že referendum o hazardu nedopadlo dle předpokladu iniciátorů a jeho výsledky nejsou pro zastupitelstvo závazné, vedení města tuto problematiku považuje za naprosto zásadní. Radní se proto shodli na tom, že bude začátkem roku 2015 uspořádána panelová diskuze, na kterou bude pozvána veřejnost, zastupitelé, zástupci měst se zkušenostmi s omezením hazardu a dále řada odborníků, kteří se v této problematice velmi dobře orientují. Poté se budou radní tématem znovu zabývat, aby nalezli to nejlepší možné řešení.

V Ústí nad Labem již nebudou vysoké pronájmy na konání maturitních plesů

Jedním z významných projednávaných bodů bylo stanovení ceny za pronájem prostor Domu kultury pro konání maturitních plesů. Radní si ověřili a porovnali informace k cenám pronájmu prostor v okolních městech a poté uložili řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem nabízet pronájem za cenu maximálně 35.000 korun dle dojednaných služeb.

Město se aktivně zapojuje do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem

Radní projednali situaci kolem vysokorychlostní železnice Praha – Drážďany a shodli se, že je v zájmu města Ústí nad Labem, aby zvažovaný koridor vysokorychlostní železnice Drážďany – Praha vedl přes město Ústí nad Labem a aby ve městě byla zastávka rychlých vlaků. Jednání s cílem tento zájem podpořit povede primátor města Ing. Josef Zikmunda.

Nařízením Rady (EU) se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, který vymezuje podmínky, metody a postupy poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře infrastrukturních projektů společného zájmu. Podle nařízení Evropského parlamentu je Ústí nad Labem součástí Východního a východostředomořského koridoru hlavní sítě, konkrétně dílčího

koridoru Dresden – Ústí nad Labem – Mělník/Praha – Kolín. Pro úsek Dresden – Praha je určeno, že bude vypracována studie pro vysokorychlostní železnici. Evropská komise k pořizování této studie uvádí, že akce se týká globálního projektu vývoje nové vysokorychlostní železniční trati z Drážďan (DE) do Prahy (CS). Akce spočívá v přípravných studiích, které se budou týkat přeshraničního úseku Heidenau – Ústí nad Labem – Litoměřice. Konkrétně prověří environmentální, technické, ekonomické, právní a časové nároky nezbytné k vybudování vysokorychlostní trati. Výsledky přípravných studií se využijí pro budoucí technické a územní plánování v České republice a budou zahrnuty do budoucího národního plánu dopravní infrastruktury Německa. Dokončení globálního projektu zajistí pozitivní socioekonomické důsledky, zejména kratší přepravní časy a menší environmentální stopu. 
Územně-plánovací vymezení trasy dopravního koridoru mezinárodního významu v České republice je věcí Politiky územního rozvoje (PÚR). V návrhu aktualizace PÚR je koridor vysokorychlostní trati v našem regionu nadále veden v širokém pásu mezi Teplicemi a Ústím nad Labem, tj. mimo naše město. Proto nově bude požadováno doplnění pro možné varianty trasování vysokorychlostní trati s uzlovými body Berlin – Dresden – Ústí nad Labem – Praha.

Vysokorychlostní železnice má pro Ústí nad Labem a jeho okolí silný rozvojový potenciál – hospodářský, sociální, dopravní, urbanistický, kulturní atd. Lze předpokládat, že vstup mezi evropská města spojená rychlou železnicí by posílil postavení Ústí nad Labem jako centra severozápadních Čech, zvýšil turistický zájem o město a jeho okolí a o univerzitu JEP a posílil by atraktivitu města pro investice, zřejmě především do výzkumu a inovativních technologií opírajících se primárně o špičkové odborníky, kteří se potřebují rychle a pohodlně dopravit do dalších evropských a světových center (na konference, do spolupracujících laboratoří apod.)

Ostatně ve Strategii rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 je jedním z prioritních cílů města aktivní zapojení do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem.

Rozpočtové provizorium na rok 2015

Rada města schválila návrh rozpočtového provizoria pro rok 2015. Vyslovila souhlas s neinvestiční částí rozpočtového provizoria a podrobně se zabývala investiční částí. V investiční části radní vyčlenili do samostatného oddílu splátky dříve pořízených investic, o nichž rozhodlo předchozí vedení města. Návrh bude k definitivnímu schválení předložen zastupitelstvu města.

Změny v představenstvu Dopravního podniku

Rada města přijala rezignaci MUDr. Blanky Vraspírové na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, odvolala MUDr. Vladimíra Nováka a jmenovala novými členy představenstva společnosti Ing. Josefa Matějku, Zdeňka Bureše a Milana Krejčího.

Změny v představenstvu společnosti Metropolnet

Radní odvolali pana Raula Cruze z funkce člena představenstva společnosti Metropolnet a z funkce výkonného ředitele společnosti Metropolnet. Z funkce členky představenstva společnosti Metropolnet byla odvolána i Jana Černá. Jmenováni byli noví členové představenstva. Dočasným vedením společnosti Metropolnet a. s. byl pověřen Petr Kučera.

Jmenování komisí

Rada města zřídila Komisi prevence kriminality, jehož předsedou byl jmenován Mgr. Jiří Železný. Novými členy komise jsou: Yveta Tomková, Ladislav Horváth, Mgr. Jan Husák, Petr Boris Rudý, plk. Mgr. Vladimír Danyluk a Ing. Pavel Bakule. Zřízena byla také Školská komise, jejíž předsedkyní byla jmenována RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. Rada jmenovala za členy komise Mgr. Janu Hájkovou, Mgr. Marii Čápovou, Mgr. Alenu Kroupovou, Mgr. Martina Noska, Mgr. Václava Pěkného.

Směna nemovitostí

Rada města odsouhlasila směnu nemovitostí. Vyřešeno by tak mělo být vlastnictví budovy Severočeské vědecké knihovny, která je vlastnictvím statutárního města. Převedena bude, pokud směnu schválí zastupitelstvo město, do vlastnictví Ústeckého kraje, který je provozovatel Severočeské vědecké knihovny. Směna této nemovitosti bude provedena za budovu č. p. 348 na Střekově, která je doposud vlastnictvím Ústeckého kraje. Budova č. p. 348, kterou město získá, se nachází v ulici Karla IV. v blízkosti Mateřské školy V Zeleni a bývalé mateřské školy v Kubelíkově ulici. Nabízí se zde možnost vybudování sociálních zařízení a služeb pro děti a seniory nebo jiné sociální služby. Technický stav objektu je dobrý. Směna bude zastupitelům předložena bez finančního dorovnání, za podmínky závazku Ústeckého kraje zabezpečit funkci veřejné městské knihovny v Ústí nad Labem po dobu 2 let.