Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Vaňovským překladištěm se zabývá ministerstvo

Ve čtvrtek 16. srpna 2018 rozhodlo Ministerstvo dopravy, odbor drážní a vodní dopravy, o zahájení přezkumného řízení ve věci Vaňovského přístaviště. Předmětem přezkumného řízení je stavební povolení (resp. jeho poslední prodloužení z prosince 2017) pro stavbu „Výstavba podkolejové výsypky v areálu veřejného přístavu Vaňov včetně logistického centra“ na pozemcích společnosti Kongresové centrum ILF a.s. Podnět k zahájení přezkumného řízení podal prostřednictvím advokátní kanceláře zastupitel PRO! Ústí Martin Hausenblas, na jeho přípravě se podílel zastupitel David Daduč a členka PRO! Ústí, právnička Karolína Žákovská.

Ministerstvo dopravy po předběžném posouzení předložených dokumentů došlo k závěru, že lze mít důvodně za to, že prodloužení stavebního povolení bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Podle něj je třeba „vyjasnit dřívější souhlasný postup Magistrátu města Ústí nad Labem při stavebním řízení a současný odmítavý přístup, který je vázán na záměr překladiště minerálních olejů, územní plán a dále na úvahy o odkoupení pozemků od společnosti Kongresové centrum ILF, a. s., s případným jiným využitím území a pozemků“. Rozhodnutí o zahájení přezkumného řízení zatím není pravomocné, vlastník pozemků proti němu může podat rozklad k ministru dopravy.

Rozhodnutí ministerstva potvrzuje pochybnosti o zákonnosti vydaného stavebního povolení, resp. jeho posledního prodloužení, na něž zastupitelé PRO! Ústí vedení města opakovaně upozorňovali. V té souvislosti je třeba připomenout, že je to právě napadené stavební povolení, které bylo ve znaleckém posudku zadaném vlastníkem pozemku jako „podnikatelský záměr“ oceněno na více než více než 39 miliónů (+ přibližně70 miliónů za pozemek).

Podnět k zahájení přezkumného řízení byl Martinem Hausenblasem podán dne 18. června 2018. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. června 2018 uložilo radě tento podnět podat jménem města také, rada však na svém jednání dne 25. července 2018 vyslovila s podáním podnětu nesouhlas. Odmítnutí splnit pokyn zastupitelstva, tedy nejvyššího orgánu města, svědčí nejen o nízké právní a politické kultuře současného vedení v čele s primátorkou Nechybovou z UFO, ale zejména opětovně otevírá otázku, v čím zájmu vedení města vlastně jedná.