Nový statut města

Ústí nad Labem je statutárním městem cca 30 let. Má čtyři městské obvody – Střekov, město, Neštěmice a Severní Terasu. Správa města a městských obvodů se řídí podle základní městské vyhlášky, a to je statut.
První statutární města na území Čech vznikla již v roce 1850. Byla to Praha, Liberec, Brno, Opava a Olomouc. Správa těchto měst byla počátkem samosprávy tehdejšího Rakouského císařství prvním právním vymezením této samosprávy a také jednou z významných legislativních úprav. Obce a města dostaly možnost správy svých vlastních věcí, která měla být uskutečňována skrze zastupitelstvo a radu města. Zároveň byl přijat princip samostatné a přenesené působnosti. Právě tento princip stál u reorganizace územně-správního členění po zrušení okresních úřadů v roce 1999. Od té doby mají obce a města část rozhodování státní správy na sobě.
Vývoj samosprávy od prvního uspořádání do změny společenských poměrů před 30 lety má vliv na současnou podobu samosprávy našich měst. Na začátku bylo zásadním momentem vymezení dělby moci ve státě (průběh decentralizace po roce 1989).
Z historického hlediska je Ústí nad Labem mladým statutárním městem. Má svůj statut, od kterého se očekává, že bude obsahovat jasná pravidla principu samostatné a přenesené působnosti mezi městem a jeho obvody. Ale není tomu tak. Ze statutu není jasné, jaký obecní majetek je svěřen městským obvodům a co je klíčem pro rozdělování veřejných financí.
Statut Ústí nad Labem je nesrozumitelný a nepřehledný. Dá se usuzovat, že formálně nastavená pravidla mohla vyhovovat v době, kdy město vlastnilo významný objem majetku a mělo z něho významné příjmy formou pronájmu či výnosu z prodeje. V současné době je hlavním zdrojem příjmu města příděl z rozpočtového určení daní (RUD), daň z nemovitosti, příspěvek na státní správu. Vlastní příjmy tvoří jen malou část.
Současně nastavený stav je do budoucna neudržitelný. Občané si právem stěžují nejen na zanedbanost silnic a chodníků, zeleně, a vlastně celkově veřejného prostoru. Městské obvody mají nyní jen malou možnost pozitivních radikálních změn.
Je nezbytné, pokud chceme žít v pěkném a udržovaném městě, nejprve nastavit pravidla tak, aby byla jasná, srozumitelná a vymahatelná, dávala městským obvodům jistotu, že finanční prostředky na zvelebování svého území budou mít v potřebné míře zajištěny a budou mít jasno, jaký majetek vlastně spravují a jak ho mají rozvíjet.
Zastáváme názor, že než zrušit zavedený systém s obvody, měla by se situace pro jejich fungování nejprve zlepšit. Až pak je dobré vyhodnotit, jestli mají nebo nemají obvody v Ústí smysl. Za PRO! Ústí jsme proto provedli analýzu statutů historických statutárních měst. Máme za to, že právě u těchto měst jsou jejich statuty přehledné a srozumitelné. Mohou být pro nás dobrým příkladem k přenastavení našeho statutu. Nejprve ale musí být shoda napříč zastupiteli města a městských obvodů náš nevyhovující statut změnit.