Report ze zasedání zastupitelstva 20. 9. 2017

Ve středu 20. září se konalo další jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem. Přinášíme vám přehled toho, jak probíhalo.

1. Regulace hazardu
Na začátku zasedání jsme opět předložili k zařazení na program jednání bod týkající se regulace hazardu na území města. Zvolili jsme nový legislativně jednoduchý způsob řešení této palčivé otázky, který umožnilo přijetí nového zákona o hazardních hrách účinného od začátku letošního roku. Ten dává obcím příležitost zcela zakázat technické hry (tzv. automaty), tedy tu nejproblematičtější část hazardu. A právě této formy jsme chtěli využít. Bod bohužel většina zastupitelů nepřipustila ani k projednání. Regulace hazardu na území města je pro nás stále důležitým tématem a jsme přesvědčeni, že je úzce spjata s prosperitou a kvalitou života ve městě. V aktuálně povolených 871 automatech na území města prohrají Ústečané ročně odhadem 394 miliónů korun, přičemž výnos pro městskou kasu z toho činí jen 78 miliónů. Vedení města návrh odmítlo s odůvodněním, že si počká, až se o regulaci postará stát.

Čti náš návrh zde.

2. Říční překladiště ropných látek ve Vaňově
Podpořili jsme opětovně nesouhlasné stanovisko samosprávy města vůči záměru skladu minerálních a ropných látek v přístavišti ve Vaňově. V této věci dlouhodobě aktivně pracuje naše zastupitelka a občanka Vaňova Jana Hájková.

V úterý 3. 10. 2017 od 17 hod. pořádáme se spolkem Občané Vaňova v budově Veslařského klubu ve Vaňově setkání s veřejností k tomuto tématu. Všechny zájemce srdečně zveme.

3. Poplatek za svoz odpadů
Na jaře letošního roku jsme otevřeli problém stávající ústecké vyhlášky o poplatku za svoz odpadu, která byla dle našeho názoru nepřiměřeně tvrdá k některým poplatníkům (mladistvým, části seniorů a handicapovaných i vůči Ústečanům dlouhodobě žijícím v zahraničí). Náš tehdejší návrh na úpravy vyhlášky nebyl přijat a vedení města vypracovalo svůj vlastní návrh, který měl být po projednání s obvody předložen na tomto jednání zastupitelstva.
K našemu překvapení byl však bez jakéhokoliv předchozího projednání předložen návrh, který poplatek zcela ruší. Zrušení poplatku, tak jak bylo předloženo vedením města, bez absence jakýchkoliv podkladových dat a bez analýzy dopadu na rozpočet města, nepovažujeme za správné. Jedná se čistě o populistické rozhodnutí, které omezuje možnosti rozvoje města. Vedení radnice místo toho, aby vybraných 40 miliónů korun investovalo do zlepšení kvality života ve městě, ušetří každému obyvateli 46 Kč měsíčně. Toto opatření nazývá „prací pro lidi“ a označuje za hlavní pozitivní přínos svého působení v čele Ústí nad Labem.

Vnímáme naopak velký potenciál v práci se systémem likvidace a třídění odpadů, tak aby byl ekonomicky soběstačný a motivační a zvýhodňoval ty, kteří odpad poctivě třídí. Systém výběru poplatku by měl být změněn tak, aby nedocházelo k drakonickému nárůstu sankcí bez uvědomění občanů a zadlužování dětí, za které neplatili rodiče. V tomto duchu jsme předložili vlastní protinávrh spočívající v nové úpravě vyhlášky, kdy by neplatili děti, senioři a osoby dlouhodobě pobývající mimo území města.

Přes naše pádné argumenty se většina zastupitelů nakonec připojila k líbivému rozhodnutí pro zrušení celého poplatku. Za svoz a likvidaci odpadu platí město ročně přes 70 miliónů korun.

Čti náš návrh zde.

4. Územní plán města
U projednávání přípravy územního plánu jsme se nakonec po diskuzi rozhodli podpořit zpracování podkladových studií dopravy a koncepce města, za podmínky zpracování kvalitního zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem Davidem Dadučem a expertní skupinou. I přes toto stále trváme na tom, že město nutně potřebuje zřídit dostatečně kvalifikovaný a početný tým koncepčních pracovníků pod vedením respektovaného hlavního městského architekta. Pokud bychom takovýto tým měli, nebylo by nutné zadávat studie externě, a navíc by byl jasný garant komplexnosti a koncepčnosti celé přípravy územního plánu a dalších městských investic. Vedení města to bohužel, i přes kritiku odborné veřejnosti, setrvale odmítá.

5. Prodej městského majetku
U prodeje majetku jsme nehlasovali pro prodej obytného domu v Matiční, ani pro prodej pozemků v Lindavě, ani pro prodej pozemků v Předlicích firmě Centropol. Dle nás by se město nemělo dál zbavovat nemovitostí. Naopak by o ně mělo řádně pečovat s cílem vytvořit dostatečný vlastní bytový fond jako nástroj boje s chudobou a ubytovnami. Zároveň jsme žádali, aby při prodeji městského majetku jeho nabyvatel veřejně prezentoval svůj záměr, jak s nabytou nemovitostí hodlá naložit. Město by se o to mělo zajímat, aby nezodpovědným prodejem svých nemovitostí nezakládalo na prohlubování sociálních problémů. Tragický příkladem takového přístupu jsou Předlice, kde v devadesátých letech vědomě radnice prodala městské domy lichvářům. Při úmyslu prodat městské pozemky v obci Lindava u Cvikova vyšlo najevo, že město zcela nehospodárně nechává tyto pozemky sekat za naprosto nestandardní sumu. Dvě senoseče na cirka 2000 metrech čtverečních nás stojí 50 tisíc korun ročně.

Naopak jsme podpořili výkup pozemku za hřištěm v Mojžíři, jelikož zde územní plán i magistrátem zadaná územní studie z letošního roku umisťují veřejně prospěšnou stavbu parkoviště k sousedícímu fotbalovému hřišti. Výkup by tedy měl být logicky v zájmu města. To potvrdila i neštěmická starostka, která popsala výraznou potřebu parkovacích míst právě v tomto místě. Pro soukromého majitele je dnes pozemek prakticky nevyužitelný, přičemž před změnou územního plánu jej pořizoval jako stavební parcely, kde hodlal stavět dům. Vedení města veškeré předložené argumenty bagatelizovalo a ignorovalo. Náměstek Dufek dokonce posměšně argumentoval: „že je tam veřejné prostranství a lze tam tedy umístit leda tak nějaké sochy“, tak proč to kupovat. Nakonec jsme přiměli vedení města přislíbit vypracování revizního odhadu ceny pozemku a opětovné předložení nabídky na příštím zastupitelstvu.