Report ze zasedání zastupitelstva 6. 12. 2017 – 2. část

(Aktualizováno 3. ledna o odkazy na předkládané materiály) Zastupiteli PRO! Ústí často kritizovaný malý počet jednání zastupitelstva, který vede k hromadění počtu projednávaných bodů, přinesl opět nepříjemné důsledky a zasedání zastupitelstva se 6. 12. neúměrně protáhlo. Kolem desáté hodiny začali zastupitelé odcházet, počet přítomných klesl pod 19 a kvůli ztrátě usnášeníschopnosti muselo být zastupitelstvo přerušeno. Na pokračování, narychlo svolané na 19. 12., zbyly k projednání čtyři body. Kromě závěrečného volného bodu Různé všechny předkládalo PRO! Ústí. Jejich schválení limitoval prořídlý jednací sál, protože samozřejmě ne každému umožňují povinnosti se takto flexibilně přizpůsobit.

1. Dotace preferovaným sportům
Do jednání se ještě vrátila dotace pro preferované sporty na rok 2018, kterou vedení města nebylo schopné pro neúčast svých zastupitelů 6. 12. prosadit. V tomto bodě jsme podali protinávrh na přednostní financování mládežnických oddílů preferovaných sportů a profesionálů florbalu a vyzvali vedení města, aby s opozicí jednalo o výši podpory pro profesionální sportovce. Zejména jsme kritizovali fakt, že obchodní společnosti Hokej Ústí nad Labem vedení města navrhlo výrazné zvýšení dotace a náměstek Madar nárůst mimo jiné odůvodnil tím, že kryje ztrátu generálního sponzora. To považujeme za nesprávný postup, který nemotivuje kluby k většímu úsilí při shánění sponzorů a zvyšuje závislost klubů na městě. Po nepřijetí našeho protinávrhu jsme se hlasování zdrželi.

2. Diskuze občanů od 16.00
Ani petice podepsaná více než 500 občany města nepřiměla většinu zastupitelů, aby přistoupili na návrh PRO! Ústí pevně zakotvit do jednacího řádu 16.00 jako hodinu, kdy mohou vystoupit občané se svými dotazy. Argumentovali jsme nejen přáním velké části obyvatel města vyjádřené peticí, ale i dobrou praxí z jiných měst. Primátorka Věra Nechybová (UFO) uvedla, že občané mohou přijít za ní osobně se svými problémy a nemusí vystupovat na zastupitelstvu. Radní Květa Čelišová (KSČM) dokonce prohlásila, že občané nemají zájem diskutovat. Zastupitel Radim Bzura odmítnutí návrhu odůvodnil přesvědčením, že občanům musí stačit, když se mohou vyjádřit k jednotlivým projednávaným bodům.
PRO! Ústí považuje tento přístup za povýšenost moci a záměrné potlačování rozvoje veřejné diskuze a zapojování občanů města do veřejných záležitostí. Jsme přesvědčeni, že demokracie není efektivní schvalování kuloárních dohod, ale otevřená diskuse.

3. Termíny zasedání zastupitelstva
Systémové řešení problémů při jednání ústeckého zastupitelstva jsme nabízeli návrhem na zvýšení četnosti zasedání pro rok 2018. Namísto plánovaných čtyři zasedání, což je minimum stanovené zákonem, jsme prosazovali 8 termínů. Tím by se snížil počet projednávaných bodů na každém zasedání a logicky délka jednání. To by umožnilo posunout začátek každého jednání na 14.00 a usnadnit občanům města se zasedání zúčastnit. Součástí návrhu bylo i stanovení pevného času na 16.00 pro diskuzi s občany. Zastupitel Jan Eichler (ČSSD) návrhu oponoval, že zkomplikuje práci úředníků a že se obává, že není v jejich silách to zvládnout. Přitom to takto často a v odpoledních hodinách funguje v řadě jiných obdobně velkých měst.

4. Pověření Kontrolního výboru ke kontrole veřejné zakázky
Zcela nepochopitelně nebyl většinou přijat ani návrh pověřit kontrolní výbor zastupitelstva prověřením veřejné zakázky na zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zjednodušeně řečeno, kontrolní výbor rady města dostal podnět, aby se zabýval podezřelými okolnostmi této zakázky. Úkolu se ujala skupina vedená naší zástupkyní ve výboru, Karolínou Žákovskou (PRO!). Kontrola zjistila podezřelé okolnosti, ale magistrát zpochybnil, jestli kontrolní výbor může bez výslovného pověření zastupitelstva zakázku zadanou magistrátem kontrolovat. To se při projednávání bodu snažil zakrýt právník města Miloš Studenovský. Kvůli neschválení návrhu tak zůstává znepokojivá kontrolní zpráva dál „tajná“. Návrh předložíme na příštím zastupitelstvu znovu.

5. Různé
Přestože v programu zastupitelstva byl schválen tradičně poslední bod Různé, primátorka města bod vůbec neotevřela a schůzi ukončila. Zastupitelé tak neměli možnost vznést své dotazy či podněty k tématům, které nebyly na pořadu.