Report ze zasedání zastupitelstva 6. 12. 2017

Ve středu 6. prosince se konalo další jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem. Přinášíme vám přehled toho, jak probíhalo.

1. Rozpočet města na rok 2018
Jednání o rozpočtu bylo opět velmi dlouhé. I přes obecné proklamace ze strany vedení města byl bohužel návrh rozpočtu zaslán zastupitelům až začátkem listopadu prakticky hotový a námi zaslané podněty a připomínky tak evidentně nehodlal nikdo z vedení města projednávat a zapracovat. K úpravám tak došlo až na samotném zasedání ZM, kde hrozilo, že rozpočet nebude mít dostatečnou podporu. Při tomto vyjednávání se nám podařilo do rozpočtu města zahrnout 3 miliony na dokončení rekonstrukce kaple na hřbitově v Krásném Březně a 4 miliony na investiční rezervu městského obvodu Střekov, která by měla být využita na rekonstrukci vnitřních prostor objektu v Kamenné ulici na Kamenném vrchu, kde by mělo v příštím roce vzniknout komunitní a společenské centrum.
S vědomím nebezpečí případného pádu města do rozpočtového provizoria a s tím souvisejících problémů jsme tedy rozpočet jako celek většinově podpořili, i když k mnoha položkám máme silné výhrady. Například nám vadí drastické omezení rozpočtu odboru strategického rozvoje, který je zodpovědný za projektové vize a shánění dotačních prostředků a také ostudné nulové částky pro oddělení hlavního architekta. Jedná se však o návrh vedení města, které rozpočet sestavilo a také nese odpovědnost za jeho naplňování.

2. Úhrada 32 milionů PK Real (Sektorové centrum)
Vedení města překvapilo zastupitele nemilým vánočním dárkem v podobě nutnosti najít a uvolnit 32 miliónů korun na zaplacení pokuty za starý spor provázející prodej dnes již zbořeného sektorového centra na Severní Terase. Po mnohaleté soudní tahanici rozhodl loni v červnu nejvyšší soud, že město musí zaplatit bývalému majiteli areálu odškodnění, avšak vedení města s tím zastupitele a veřejnost seznámilo až v říjnu letošního roku, kdy na základně závazného rozhodnutí nejvyššího soudu rozhodl krajský soud. Nejenže jsme tak museli rychle na konci roku sehnat přes třicet miliónů korun, ale zároveň zaplatíme navíc několik desítek tisíc za penále za pozdní platbu. Kdyby vedení města k téhle hrozbě přistoupilo zodpovědně, těžko by v září navrhlo a prosadilo zrušení poplatku za odpad, které přinese městské kase každý rok ztrátu zhruba ve výši této pokuty.

3. Demolice objektů v ulici Na Nivách
Kritizovali jsme předložený návrh na podání žádosti o mnohamiliónovou dotaci na demolici části objektů, především z důvodů nevyjasněných možností pro budoucí nakládání s pozemky a z důvodů chybějící představy o celkovém budoucím využití území. Tento projekt řešil celou věc nejprimitivnějším způsobem – domy zbourat a sutí zahrnout sklepy, což by do budoucna velmi komplikovalo využití uvolněných pozemků. Navíc se podle vedení města dotazoval na možnosti spolupráce zájemce, který má zkušenosti z rekonstrukcemi takto zchátralých domů.

4. Převzetí pozemků a komunikací v tzv. Nových Skoroticích od Petra Ryšavého
Opětovně jsem nepodpořili převzetím pozemků, chodníků a komunikací v oblastí tzv. Nových Skorotic. Důvodem je technický stav chodníků a silnic, které nejsou dlouhodobě udržovány a především pak velmi nízká zastavěnost okolních pozemků. Podnikatelský projekt Petra Ryšavého zůstává zatím dlouhodobě nenaplněn a město by tak převzalo částečně prázdné ulice s nutností nákladů na jejich údržbu a opravy. Některé části budoucích ulic napojující je na městské cesty navíc nejsou vůbec realizovány ani nabízeny k převzetí a stále také není realizováno veřejné prostranství se zelení, které by v lokalitě dle platných nařízení měl investor ještě zřídit. Převzetím komunikací by město přišlo o významnou páku na realizaci tohoto občanského vybavení. Pro obyvatele několika domů, které v lokalitě již vyrostly, nevyvstává z nepřevzetí komunikací do majetku města žádné omezení. O jejich údržbu se musí starat majitel, tedy Petr Ryšavý.

5. Prodej pozemků v Předlicích
Po delší diskuzi jsme podpořili prodej pozemků v budoucí průmyslové zóně jižní Předlice firmě Centropol Trading za více jak 8 miliónů Kč. Na základě většinově schváleného protinávrhu našeho zastupitele Jana Hroudy budou tyto peníze využity na rozvoj zanedbaných Předlic a zdejšího veřejného prostoru. Spolu s nově vznikající průmyslovou zónou by tak mohlo jít o další impulz pro nápravu neblahé pověsti a sociální situace v Předlicích.

6. Víceleté financování sportu a kultury
Podpořili jsme přidělení financí jak na významné sportovní události (basketbal, box), tak významným kulturním institucím (Hraničář, Galerie Emila Filly, Collegium Bohemicum, Severočeská vědecká knihovna), které tak konečně získají závazní příslib víceletého financování.

7. Dotace preferovaným sportům
Z důvodů právních pochybností o zvoleném způsobu financování profesionálních týmů dospělých (de minimis) a zejména pak z důvodů dalšího nárůstu finančních prostředků na toto financování jsme se zdrželi při schvalování tohoto bodu. Náš protinávrh na prvotní schválení dotací dětem a mládeži s následným prostorem pro další jednání o podpoře dospělých profesionálů ve fotbale, hokeji a basketbalu nebyl bohužel přijat. Profesionální kluby by si měli financování zajišťovat v maximální míře sami z podpory sponzorů. U hokeje dokonce náměstek primátora Jiří Madar přiznal, že město pro příští rok kryje finanční výpadek od hlavního sponzora. To není motivující způsob financování profesionálního sportu, naopak, vede k dalšímu prohlubování ekonomické závislosti na městě.
Za zmínku stojí také to, že projednání tohoto bodu přišlo na řadu až zhruba ve 22.hodin po 12 hodinách trvání zasedání, kdy již nebylo vůbec přítomno 13 zastupitelů včetně členů vládnoucí neformální koalice, jejichž podporu by přitom vedení města mělo mít primárně zajištěnou.

Jednání Zastupitelstva města pak bylo, pro nedostatek přítomných zastupitelů, přerušeno a bude pokračovat 19. 12. od 11.00 hodin. Na projednání zbývají především námi předložené body týkající se ustanovení pevného času diskuze občanů na každém jednání zastupitelstva od 16.00 v souvislosti s peticí podpořenou více než 500 podpisy obyvatelů města. Dále nás čeká projednání našeho návrhu termínů zasedání v roce 2018, které navrhujeme konat častěji, abychom se vyhnuly opakovaným nepřirozeně zdlouhavým jednáním do noci a také chceme v posledním bodě prosadit pověření kontrolního výboru kontrolou veřejné zakázky magistrátu na požární ochranu a BOZP. Bez tohoto pověření nesmí kontrolní výbor takovou kontrolu provádět.