Rozpočtový evergreen

Rozpočet pro letošní rok jsem nepodpořila ze tří důvodů. Dlouhodobě upozorňuji na nesystémové financování městských obvodů. Městským obvodům jsou přidělovány finance na provoz podle dlouhodobých zvyklostí bez ohledu na jejich skutečné potřeby. Klíčem ke spravedlivému financování je především statut města. Statut města Ústí nad Labem je nefunkční, protože jednoznačně neupravuje oblast přenesené působnosti. To vede ke kompetenčním sporům mezi městem a jeho obvody.

Do rozpočtů městských obvodů jsou přidělovány finanční prostředky ve třech blocích: 1) dotace na výkon státní správy a samosprávy, 2) dotace na zeleň a 3) dotace na provoz. Dotace na zeleň je účelově vázaná, nelze ji použít na jiný účel než zeleň. Ostatní dotace již toto omezení nemají a městské obvody je využívají podle uvážení pro zajištění svého fungování.

Na území městských obvodů se nenachází pouze majetek svěřený obvodu, ale i majetek ve správě magistrátu. Protože však nejsou jednoznačně stanoveny kompetence, výkon rozhodnutí týkající se např. kácení stromů a náhradní výsadby je zasílán městským obvodům, ačkoli se jedná o zeleň na pozemcích města a finanční prostředky jsou tak malé, že sotva stačí na běžnou údržbu. Městský obvod Střekov a městský obvod Město vyčerpaly své rezervní finanční prostředky a pro letošní rok bez posílení finanční prostředků nejsou schopny zajistit v potřebné kvalitě zejména čistotu ve svých obvodech. Pro úklid využívají veřejně prospěšné pracovníky, které částečně financuje úřad práce. Městskému obvodu Město pro letošní rok chybělo cca 8 mil. Kč. Rozpočet tomuto obvodu byl nakonec navýšen o 2,4 mil. Kč. Nejjednodušší bylo je opět sebrat městskému obvodu Střekov, jehož rozpočet byl tak snížen o 1,4 mil. Kč. Rozpočet Střekova je kritický. Nebudou dostatečné prostředky na údržbu zeleně, protože 2 mil. Kč z dotace na zeleň musí být letos poprvé využity i na částečné financování veřejně prospěšných pracovníků, aby byl naplněn plánovaný stav 15 pracovníků. Bez tohoto opatření by na nejrozsáhlejším městském obvodě tuto činnost zajišťovalo pouze 6 pracovníků.

Druhým důvodem je neefektivní správa sociálního fondu ze strany vedení města. Prostředky ze sociálního fondu jsou důležitým motivačním prvkem pro zaměstnance. Ale je nezbytné s veřejnými prostředky nakládat s péčí řádného hospodáře. To se neděje. Příspěvkové organizace města pro tento účel mohou využít pouze 2 % ze skutečně vyplacených hrubých mezd. Město samé však takto omezené není, záleží jen na vůli zastupitelů, jakou výši přídělu do sociálního fondu schválí. Zastupitelé města schvalují příděl do sociálního fondu ve výši 5 %. Jedno procento je cca 2,5 mil. Kč. Ze sociálního fondu je poskytován příspěvek na stravování, kulturu, rekreaci, atd. Principem efektivního přístupu je, že se benefity čerpají bezhotovostní formou, obvykle tak, že příspěvek na rekreaci proplatí na základě faktury vystavené například cestovní kanceláří. Vedení města však tyto benefity poskytovalo v hotovosti, tedy nejhorším možným způsobem, protože zaměstnanci dostali v konečném důsledku méně peněz a město (tedy nás všechny) benefit stál více, než bylo nutné. V konečném důsledku bylo vyčerpáno více jak 5 %. Neefektivně vynaložené finanční prostředky na povinné odvody ve výši cca 1,4 mil. Kč tak citelně chybí pro financování třeba obvodů.

Třetím důvodem jsou investice. V rozpočtu města jsou pravidelně schvalovány vyšší objemy finančních prostředků, než je realita. Každý rok se opakuje stejný scénář. Ke konci roku se přehodnocuje investiční rozpočet tak, že se sníží cca o polovinu. Ale nevyčerpá se ani tato polovina. Je nejvyšší čas změnit zaběhnuté stereotypy, efektivní správa věcí veřejných je nezbytnost pro všechny.