TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 10. 6. 2015

1. Dotace pro Činoherák na druhé pololetí roku 2015 bude předložena zastupitelstvu
Rada projednávala žádost spolku Činoherák o poskytnutí dotace ve výši 6 625 tis. Kč v oblasti kultury na zajištění divadelní činnosti ve druhém pololetí roku 2015. Podle stanoviska MF ČR k zákonu 24/2015 Sb. lze legislativně bez problémů poskytnout tzv. „individuální“ dotaci tak, jak ji vymezuje § 10b zákona. Radní dotaci doporučili k předložení zastupitelstvu, ovšem za podmínky, že do projednání zastupitelstva bude provedena aktualizace do obchodního rejstříku, a to zejména ve znění stanov spolku.
Zafinancováním spolku individuální dotací, kterou musí schválit zastupitelstvo, by se mělo zajistit jednak vyřešení jeho další existence a zároveň se vytvoří časový prostor pro přijetí kulturní koncepce na období 2016-2020 a zprocesování grantového řízení na podporu kultury a kulturních institucí města.
Navržená smlouva je souladu s platnou legislativou.

5. Dotace pro obvod Střekov
Radní schválili dotaci 2 330 tis. Kč pro střekovský městský obvod. Dva miliony Kč budou použity na odkoupení objektu lázně Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků p. č. 334 a p. č.335/1 na Střekově. 80 tis. Kč bude vyhrazeno na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a 250 tis. Kč na zabezpečení objektu lázní.
Zdrojem je investiční rezerva odboru rozvoje města ve výši 2 000 tis. Kč a neinvestiční rezerva finančního odboru ve výši 330 tis. Kč.

8. Další 2,4 mil. korun na opravy komunikací
Rada města schválila, že prostředky získané odborem dopravy a majetku za pronájmy staveb místních komunikací a z věcných břemen opět využije zpět na opravy komunikací, jejich součástí a příslušenství. Částka 2 400 tis. Kč tak bude použita na velkoplošnou opravu komunikace podél lázní v Brné, po níž je vedena Labská cyklotrasa – cyklotrasa nadregionálního významu a na příspěvky k akcím správců sítí na velkoplošnou obnovu vozovek v ulici Purkyňova a Střekovské nábřeží.

9. Na rozvoj cyklistiky rozděleno 319,4 tisíc korun
Radní schválili rozdělení 319,4 tisíc korun, které byly v položce rozvoje cyklistiky. Podpořeny budou 20 tis. Kč pravidelné závody XC-Střižák (Bicykl Kříž). Akce jsou otevřené veřejnosti včetně dětských kategorií.
Cyklomaraton Střižák bude podpořen 40 tis. Kč na kvalitativní povýšení zářijového závodu na Střížovickém vrchu tak, aby důstojně navazoval na tradici předchozích 14 ročníků cyklistického MTB závodu organizovaného různými pořadateli.
Adrenalinový festival na horských kolech UL-LET (UFO) pořádaný v Letním kině získá 50 tis. Kč.
Třetí ročník kampaně Do práce na kole získá 60 tis. Kč. Kampaň pořádá pražská iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s koordinátory z jednotlivých měst (25 měst z Čech i Moravy). V Ústí nad Labem v minulých letech organizovalo o. s. Ústím na kole, letos kampaň organizuje přímo Magistrát města Ústí nad Labem v rámci Projektu Zdravé město a MA21.
Kampaň Týden mobility, vč. podpory cyklobusu získá 60 tis. Kč jako příspěvek k zářijové kampani organizované Magistrátem města Ústí nad Labem v rámci Zdravých měst. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení. Příspěvek je určen na výraznější podporu a propagaci cyklistické dopravy jako jedné z klíčových možností šetrné dopravy.
Příspěvek 20 tis. Kč bude na vydání průvodců Labské stezky/Elberadweg v českém a německém jazyce.
Za 5 tis. Kč bude aktualizován cykloportál cyklovýletů, které jsou nejnavštěvovanější webovou stránkou cykloportálu. Doplněny budou individuální mapy, výškové profily a originální texty k jednotlivým trasám.
33 tis. Kč jsou určené, jeho vysílání na natočení televizního pořadu Cyklotoulky Ústí nad Labem na ČT sport a umístění videa na internetový portál www.cyklotoulky.cz.
Na organizaci pravidelného cyklozávodu Milada 2015, jehož je město spolupořadatelem, je určeno 31,40 tis. Kč.

10. Další finance na kvalitnější čištění komunikací
Vzhledem k příznivému průběhu zimy byly uspořeny finanční prostředky ze zimní údržby komunikací. Část těchto finančních prostředků bude v rozpočtu zachována pro pokrytí období listopad – prosinec 2015, Částka 3 909,19 tis. Kč bude použita na zkvalitnění a zintenzivnění čištění vozovek a chodníků v letním období 2015.
15. Další vývoj ve prospěch stavby kruhového objezdu v Předlicích
Radní odsouhlasili požadavek investora výstavby servisu AUTOTIP Novák na stavbu komunikace situované na část pozemků p. č. 442 a p. č. 443/2 v Ústí nad Labem. Žádosti bylo vyhověno, aby mohla začít příprava na územní řízení stavby kruhového objezdu, jejímž investorem je statutární město Ústí nad Labem. Část stavby komunikací servisu AUTOTIP Novák bude situována na pozemcích města Ústí nad Labem a část stavby kruhového objezdu bude situována na pozemcích AUTOTIP servis s. r. o. Majetkové disproporce budou narovnány geodetickým zaměření po dokončení stavby.

24. Přijata dotace na odkup hasičské zbrojnice
Nákup hasičské zbrojnice na Střekově od společnosti České dráhy, a.s., do majetku města schválilo zastupitelstvo města již na prosincovém jednání za kupní cenu 720.000 Kč., a to zapodmínky, že 350 tis. Kč z kupní ceny uhradí právě Ústecký kraj. Radní schválili smlouvu o poskytnutí dotace z Ústeckého kraje ve výši 350.000 Kč na realizaci odkupu hasičské zbrojnice na Střekově.

28. Komunální služby
Rada města vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku Komunální služby pro Ústí nad Labem. Souhlas rada vyjádřila i s odůvodněním účelnosti této zakázky. Souhlas bude ještě předložen zastupitelstvu.

30. Zhotovitel inteligentních zastávek je vybrán
Rada vzala na vědomí umístění uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Inteligentní zastávky“ a schválila přidělení veřejné zakázky prvnímu uchazeči Ing. Ivu Hermanovi, CSc. z Moravan u Brna, který předložil nabídkovou cenou 4.706 267,47 Kč včetně DPH. Nabídku podali 3 uchazeči.

33. Úpravu ZŠ a MŠ Vojanova, na kterou město získalo dotaci, vysoutěžila ústecká firma. Město vynaloží pouhých 600 tisíc korun.
Schváleno bylo přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby na akci „Úspora energií v MŠ Vojanova“ uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí, tedy t.j. SIM STAVBY spol. s r.o., s nabídkovou cenou 6.045.967,17 Kč včetně DPH. Termín pro podání nabídek byl 4. 5. 2015 a nabídku podalo třináct uchazečů.
Město se podařilo na realizaci úspory energie získat dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.
35. Nová smlouva na dotaci na Plaveckého areálu Klíše vrátí do městské kasy 38 mil. korun
Radní schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Plavecký areál Klíše. Podařilo se tak intenzivním jednáním zástupců města a ÚRR znovu navýšit procenta dotace na 80,81 % a tím i celkové částky dotace zpět na 153. 746.241 Kč. Vlivem sankcí, které byly výstupem kontrol, byly totiž sníženy celkové způsobilé výdaje projektu a tím i celková částka dotace, která měla činit necelých 115 mil. Kč. Městu se tak podařilo vrátit do městské kasy 38 mil. korun.

36. Dodatek k zakládací smlouvě Collegia Bohemica zajistí jeho financování
Rada města vyslovila souhlas s návrhem dodatku k zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum. Podpis dodatku je podmínkou financování ve výši 52,5 milionu Kč ze strany Ministerstva kultury do Collegia Bohemica. Souhlas musí schválit ještě zastupitelstvo města.
Dodatek smlouvy vznikl na základě jednání na Ministerstvu kultury, kdy došlo k dohodě mezi zakladateli společnosti o změně zakládací smlouvy s provedením dílčích úprav práv a povinností zakladatelů. Nově se zavádí povinnost města Ústí nad Labem nést provozní náklady Collegia Bohemica, o.p.s. po celou dobu jeho činnosti. Dále pak každoroční náklady na provoz organizačního týmu Collegia Bohemica. Podpisem dodatku a změnami v orgánech společnosti jsou splněny předpoklady pro zahájení realizace expozice Collegia Bohemica a jeho činnosti, která je vnímána odbornou veřejností jako projekt s nadnárodním významem.

38. Městská akce Malý Hamburk oživí Městské sady
Radní dali zelenou projektu, který bude realizován v Městských sadech a jehož cílem bude vytvořit v centrálním parku pravidelné kulturní akce, oživit prostor Městských sadů, zpříjemnit život ve městě co nejširšímu spektru obyvatel. Kulturní akce budou probíhat v objektu Mušle v Městských sadech, a to každou neděli od 21. 6. 2015 do 6. 9. 2015 přibližně od 14 hodin do 18 hodin. Projekt „Malý Hamburk“ plánuje realizaci 13 odpoledních nedělních kulturních akcí na jednom místě a zdarma pro všechny návštěvníky. Kulturní akce se uskuteční bez ohledu na počasí tak, aby lidé věděli, že každou neděli v objektu Mušle v Městských sadech bude připraven program.

Organizátorem toho projektu je sdružení Malá Paříž, o. s. Celková částka projektu dle organizátora je vyčíslena na částku 130.000 Kč, což je při 13 kulturních akcích 10.000 Kč na jednu akci. Finanční prostředky na pokrytí tohoto projektu budou čerpány z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb v položce „Městské akce“.

39.Týdny pro duševní zdraví
Ve městě Ústí nad Labem proběhne v roce 2015 již 24. ročník kulturně humanitární akce Týdny pro duševní zdraví. Tento celorepublikový projekt, který pořádá sdružení Fokus Labe, se ve městě uskuteční v termínu od 10. září do 10. října 2015. Prostřednictvím řady kulturních a jiných společenských akcí je veřejnost informována o problematice duševně nemocných, mentální hygieně a aktivitách organizací působících v oblasti péče o duševně nemocné. Radní vyslovili souhlas s podporou ve výši 130.000 korun, pokud tento souhlas posvětí i zastupitelstvo, bude zajištěno financování slavnostního zahájení akce „Týdny pro duševní zdraví 2015“ s veletrhem sociálních služeb v prostorách Lidického náměstí, kde se prezentují poskytovatelé sociálních služeb působící ve městě. Podpořena by byla také charitativní akce – divadelní představení činoherního souboru v Severočeském divadle na podporu nové Villy komunitního chráněného bydlení pro duševně nemocné klienty.

40. Jmenování ředitelky Mateřské školy Neštěmice
Radní na základě doporučení výběrové komise jmenovali do funkce ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, paní Mgr. Marcelu Šrejberovou, a to od 1. 7. 2015. Uchazečů bylo pět.

43. Dotace v oblasti kultury
Rada se opět zabývala poskytováním dotací na akce kulturního kalendáře, na grantové projekty a na mimořádné akce. Podpořena tak je například částkou 10 tisíc korun akce Loutkové divadlo pořádaná Klubem ochotníků a přátel loutkového divadla. Pan Ladislav Muška získal 20 tisíc korun na vydání rozsáhlého románu DIVOTVORCE. Taťána Kindl Nováková dostala na vydání knížky poezie 5 tisíc korun a Jiří Umlauf nahrávku a vydání nové studiové desky kapely Houpací koně získal 30 tisíc korun. Kompletní seznam poskytnutých dotací bude součástí usnesení.

44. Dotace v oblasti sportu
Na oblast akce sportovního kalendáře bylo rozděleno 110.000 korun, podpořen je tak Ústecký pohár mládeže v boxu – Turnaj OH nadějí, dále Mistrovství České republiky – FUTSAL FIFA ŽEN a Císař Spring Challenge.

Na akce volnočasového kalendáře bylo rozděleno 61.000 korun. Podpořeny tak budou Cyklozávody Jezero Milada 2015 částkou 36.000 korun nebo Sportovní Klub PRONAKO Hostovice získá na akci Hostovická čarodějnice, Dětský den, Loučení s létem, Mikulášská besídka podporu 25.000 korun. Z rozpočtu kanceláře primátora budou přiděleny dotace ve výši 84.500 korun, podporu získal například KARATE KLUB ÚSTÍ NAD LABEM na sportovní přípravu mládeže na MS, ME a MČR, Ústecký Arcus na aktivizační cvičení
a plavání v bazénu, Ústecký adrenalin team na akci Uhelný muž a Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí nad Labem na akci Pohár primátora.

45.Uděleny mimořádné dotace v oblasti sociálních služeb
Z rozpočtu kanceláře primátora byly uděleny i dotace pro oblast sociálních služeb: Ústecký svaz důchodců získal 33.750 Kč na činnost, Masarykova nemocnice obdrží 10.000 Kč na odbornou konferenci 14. perinatologické dny Ústeckého kraje. Univerzita J. E. Purkyně – Fakulta zdravotnických studií dostala na mezinárodní vědeckou konferenci Nové trendy ve zdravotnických vědách 9.000 Kč a BOS. org s. r. o. je podpořena 25.000 Kč na výukovou akci Live surgery Cerebrovascular and Skull Base, Transtemporal Approaches and Intensive EC-IC Bypass Course.
46. Nastavení systémového společenského oceňování za reprezentaci města
Vedení města se rozhodlo ocenit systémově a dle návrhů odborníků ty instituce a občany, kteří se zasloužili o dobré jméno města v různých oblastech činností. Výběr občanů a institucí k ocenění proto posoudí jednotlivé odborné komise rady města. Bude se jednat zejména o školskou komisi, kulturní komisi, komisi mládeže a sportu i sociálně zdravotní komisi. Oceňovat by se měli ti, kteří dosáhli významného sportovního, kulturního a společenského ohodnocení a reprezentují tak město. Komise vypracují metodiku výběru, dle které se budou za souhlasu rady města řídit.

54. Město zafinancuje další potřebné úpravy vedoucí k úsporám
Městské služby požádaly o uvolnění peněz na realizaci dvou investičních akcí za celkovou částku 500.000 korun. První je vybudování studny pro stadion Neštěmice, kde se v současnosti používá na zavlažování trávníku na hřišti voda z vodovodního řadu. Z ekonomického hlediska bude zřízení vlastní studny velice výhodné. Návratnost této investice je při stávajících cenách vody 3,5 roku. Druhou investicí je zajištění měření a regulace tepla včetně náhrady parního vytápění v sauně městských lázní za elektrické.Důvodem požadavku je naplnění znění zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií, kdy zákon nařizuje instalaci měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů, dále instalaci termostatických ventilů a ostatních prvků hydraulického vyregulování otopné soustavy.

57. V programu prevence kriminality 2015 město opět uspělo, v rámci Ústeckého kraje město získalo nejvyšší dotaci
Město uspělo v programu prevence kriminality v roce 2015 se šesti projekty: Asistent prevence kriminality 1, Asistent prevence kriminality 2, Městská policie dětem – projekty městské policie, a dále s projektem Prevence nás baví ve spolupráci se Spirálou, projekt „Nuda? Fakt neznám!“ s Člověkem v tísni, o. p. s. a poslední projekt Nadare – Nebát se II. ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí nad Labem. Na projekty město získalo dotaci v celkové výši 1,158 mil. Kč z Ministerstva vnitra. Povinná spoluúčast na projekty bude se souhlasem radních hrazena z kapitoly kanceláře primátora, z primátorského rozpočtu bude uhrazeno 206,8 tis. Kč.

62. Město se zapojí do soutěže Koruna za kilo – soutěž měst s Primou
Začátkem března 2015 odstartoval celorepublikový projekt KORUNA ZA KILO. Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. března až do konce roku 2015 vhodí do červených kontejnerů, obdrží nadační fond Rovná šance jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.
Radní vyjádřili souhlas s účastí v této soutěži. Každý kilogram drobných elektrozařízení, který Ústečtí vhodí do speciálních červených kontejnerů nebo odnesou do sběrných dvorů ve městě, se započítá do soutěže mezi patnácti českými a moravskými městy.
V současné době je na území města rozmístěno 26 ks červených kontejnerů společnosti ASEKOL, kam mohou obyvatelé města odevzdat drobné elektrospotřebiče.
S charitativním projektem Koruna za kilo je spojená akce Prima jede…za vámi, která bude v našem městě 27. 6. 2015 na Mírovém náměstí. V tento den v rámci roadshow TV Prima bylo vyhlášeno, že za 1 kg obdrží nadační fond místo 1 koruny 10 korun.
63. Organizační změny
Rada schválila novou organizační strukturu magistrátu, a to s účinností od 1. 10. 2015. Podstata nové organizační struktury spočívá ve zrušení jednoho odboru (odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb) a vzniku pěti nových: odbor školství a sociálních služeb, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, odbor strategického rozvoje, právní odbor a odbor informačních technologií. Změnou dojde k potřebnému navýšení 20 tabulkových míst. Cílem vedení města je vytvořit podmínky zejména pro koncepční práci úředníků. Předpokládá se také možnost vyššího čerpání finančních prostředků z dotačních titulů. Umožněn bude také návrat k práci s brownfieldy a proinvestorské politice. Zefektivní se práce v oblasti školství, kultury, sportu a sociálních služeb a zajištěno bude jednotné a efektivní vymáhání pohledávek. Důležité je také zajištění jednotných procesů při zadávání veřejných zakázek a minimalizace chyb v této oblasti.

64. Deklarace rady města
Rada města deklarovala vůli svých členů k zajištění rozklikávacího rozpočtu a elektronického jednání rady a zastupitelstva města. Vedení města tak splní další ze svých vytyčených bodů jakými je otevřenost a transparentnost.
Rozklikávací rozpočet je systém, který funguje v on-line režimu. V aplikaci bude možné se seznámit s jednotlivými příjmy i výdaji města podle oblastí. Rozklikávací rozpočet by měl pomoci občanům i zastupitelům orientovat se ve složitých materiálech, jakými dokumenty o rozpočtu města jsou. Jednoduchým ovládáním se dopracují až k informacím, které je zajímají. Cílem je, aby občané měli větší přehled o hospodaření města.
I pořízení specializovaného SW pro elektronické jednání rady města a následné využití i pro zastupitelstva města je řešení nejen systémové, úsporné ale i efektivní. Možností realizací se bude zabývat vedoucí kanceláře tajemníka.

69. Regulace hazardu
Radní vzali na vědomí zprávu o stavu přípravy vyhlášky o regulaci hazardu.

70. Stabilizace Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s.
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., se nachází v neutěšené finanční situaci, která hraničí s platební neschopností. Primární příčinu stavu lze hledat v nevhodně nastavené legislativě upravující financování profesionálního sportu z veřejných prostředků, z titulu nepovolené veřejné podpory. Radní se však shodli, že tuto situaci je třeba bezodkladně řešit, a proto odhlasovali návrh poskytnout půjčku ve výši 3 milionů korun jako zálohy na navýšení základního kapitálu společnosti FK Ústí nad Labem. Tento krok rady města musí ještě projít schvalovacím procesem zastupitelstva města.

71. Jednací řád zastupitelstva
Radní schválili návrh jednacího řádu zastupitelstva. Návrh byl k připomínkování zastupitelským klubům, žádná připomínka nebyla doručena. Materiál bude předložen zastupitelům dne 24. 6. 2015 ke schválení.

72. Další dotace pro neštěmický městský obvod
Schváleno bylo rozpočtového opatření na projekt rozšíření šaten a klubovny TJ Mojžíř v ulici Hlavní v Ústí nad Labem. Provedeno bude výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Dotace je ve výši 300 tis. Kč.

73. Projekt dálničního přivaděče Žižkova/Pekařská–Podmokelská, je obrovská příležitost pro město
Radní pověřili vedoucího odboru dopravy zadáním studie, která zajistí možnost přistoupení statutárního města Ústí nad Labem do projektu řešení obchvatu financovaného Ústeckým krajem a městem Děčín. V této souvislosti primátor Ing. Josef Zikmund zahájí jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a s Ministerstvem dopravy ČR. Cílem je předložit ŘSD další možnou variantu řešení dálničního přivaděče. Rozhodnutí o tom, která varianta bude zadána, bude nakonec na ŘSD.
Je nutné prověřit navržené řešení včetně dopravního průzkumu a tím zhodnotit jeho reálnost.
Statutární město Ústí nad Labem se začalo velice intenzivně zabývat myšlenkou zklidnění dopravy v centru města a jeho nejbližším okolí včetně zpřístupnění nábřeží řeky Labe pro volnočasové využití obyvatel města. Tyto základní teze, tedy zklidnění centra města, snížení emisí a hluku v centru a zpřístupnění labského nábřeží pro volnočasové využití, byly při následných jednáních posouzeny i z hlediska regionálních,krajských a celostátních dopravních potřeb, záměrů a současných i předpokládaných toků dopravy. Jako významné faktory do dalšího uvažování pak vstoupily záměry na hlavních komunikačních tepnách v Děčíně (Vilsnická spojka) a na Teplicku (Kladrubská spojka) a další plánované významné dopravní stavby, které mají přímý vliv na dopravu v Ústí nad Labem, zejména pak mezinárodní přístavní terminál Krásné Březno a terminál vysokorychlostní železniční tratě (dále jen VRT).
Na základě těchto posouzení byly stanoveny primární cíle tohoto projektu:
· odvedení tranzitní dopravy v ose Děčín – dálnice D8 z centra města
· zajištění dopravní obslužnosti centra města v době povodní včetně bezpečného napojení Střekova
· zajištění dopravní obslužnosti mezinárodního přístavního terminálu Krásné Březno bez navýšení dopravy v centru a jeho nejbližším okolí
· zpřístupnění labského nábřeží pro volnočasové vyžití obyvatel města
· zklidnění centra města za účelem vytvoření klidových zón a podmínek pro rozvoj pěší a cyklodopravy
· snížení emisí a hluku v centru města
· připojení plánovaného terminálu vysokorychlostní tratě spolu s autobusovým nádražím na dálnici D8
· zajištění napojení přivaděče z dálnice D8 na městské části Klíše, Severní terasa, Krásné Březno, Střekov a Neštěmice
· zklidnění Vaňova a Labské rezidenční oblasti.

Do dopravy v centru města významně zasahuje (a zasahovat bude i po dokončení stavby dálnice D8) zejména dopravní osa Děčín – dálnice D8. K této dopravní ose pak ještě přibude osa mezinárodní přístavní terminál Krásné Březno – dálnice D8. Tyto dopravní trasy mají jediný možný průchod přes Ústí nad Labem, a to centrem či jeho nejbližším okolím.

Město se chce významně zasadit o zklidnění centra a naplnění výše uvedených cílů, proto se touto dopravní osou výrazně zabývá. Řešením je pak tunelová varianta pod centrem města.

Toto řešení značí vybudování tunelu v délce 4 077 m. Začátek tunelu je v oblasti ulic Žižkova/Drážní. Tunel projde pod drážním tělesem. Zde bude odbočkou napojen na ulici Panská pro napojení Klíše a centra města včetně dopravního uzlu VRT, autobusového a lokálního vlakového nádraží. Tunel bude dále pod centrem města pokračovat do oblasti Důlce – Dobětická, kde zajistí napojení Střekova, Severní Terasy a Dobětic. Samostatně pak bude technicky řešeno možné napojení Mariánského mostu pro případ povodní do tunelového tělesa. Tunel pak bude dále pokračovat do oblasti Přístavní /U Cukrovaru nebo Přístavní/U Podjezdu, kde zajistí napojení Krásného Března a přístavního terminálu. Tunel pak bude pokračovat pod Novým Světem a vyústí v místě křížení Pekařská/Podmokelská, kde převezme dopravu z Děčína a Neštěmic. Tunel bude dvoutubusový, všechna místa napojení a vyústění budou řešena mimo záplavovou oblast. Na tunel pak bude navazovat silnice I/62 přestavěná na třípruhovou komunikaci se střídavým vedením 2/1 pruh.
Financování projektu bude provedeno ŘSD ČR v rámci vybudování přivaděče Děčína na dálnici D8.
Celé toto dopravní řešení se pak stane integrální součástí trasy Děčín (včetně nové Vilsnické spojky) – Ústí nad Labem (tunelové provedení průchodu centrem města) – dálnice D8 – Teplice (včetně nové Kladrubské spojky) a dále na Most. Součástí opatření budou i zákazy vjezdu tranzitní nákladní dopravy přes Důlce na Severní Terasu a dále na Žďárek a zákaz vjezdu kamionů na silnici č. I/13 v oblasti Jílového a Libouchce. Řešení zcela posune kvalitu života ve městě a významně omezí negativní vlivy dopravy (a to zejména tranzitní, která nemá v centru města svůj zdroj ani cíl) na život ve městě. Současně umožní napojení Děčínské aglomerace na dálniční síť. Přínosem bude rovněž vedení silnice č. I/62 nad úrovní stoleté vody a zkvalitnění propojení Děčína a Ústí nad Labem.

75. Obvody dostaly od města dalších 600 tisíc korun
Vedení města se rozhodlo poskytnout všem čtyřem městským obvodům prostředky na nákup zahradních traktorů a techniky, které budou jednotlivými obvody využívány na údržbu zeleně. Každý obvod tedy získá investiční dotaci ve výši 150.000 korun.