TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 20. 5. 2015

Pro řádné jednání Rady města Ústí nad Labem bylo opět předloženo téměř pět desítek bodů.

1. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014
Rada města odsouhlasila závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2014, a to bez výhrad.
Dle zjištění hospodaření celého města skončilo za rok 2014 s přebytkem. Celkové příjmy města byly 1 748 366,54 tis. Kč, celkové výdaje města pak 1 649 480,43 tis. Kč. Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 98 886,11 tis. Kč vyrovnává oblast financování.
I hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2014 skončilo s přebytkem: celkové příjmy MmÚ byly 1 580 481,06 tis. Kč a výdaje 1 477 512,19 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2014 činil 131 798,38 tis. Kč, z toho k 30. 4. 2015 činí volné zdroje do rozpočtu roku 2015 ve výši 52 090,87 tis. Kč.
Rada města také souhlasila s rozpočtovým opatřením, kterým budou vytvořeny a využity finanční rezervy: zvýšení neinvestiční finanční rezervy na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů a investiční rezervy.
Závěrečný účet bude včetně rozpočtového opatření předložen k definitivnímu schválení zastupitelstvu města.

8. Jmenován nový předseda majetkové komise
Novým předsedou majetkové komise se se souhlasem rady města stal Ing. Jiří Brodský. Vystřídal tak dosavadního předsedu Martina Hausenblase, MBA, který o změnu předsednictví žádal.

16. Memorandum o spolupráci pro zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny Marie
Město Ústí nad Labem společně s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Ústí nad Labem schváleným memorandem deklarují společný zájem a vůli o otevření významné stavební památky šikmé věže gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie široké veřejnosti. Obě strany se shodly v názoru, že zpřístupnění tohoto ústeckého unikátu by významnou měrou přispělo ke zvýšení turistické atraktivity. S ohledem na oboustranný zájem o spolupráci na tomto projektu se město zavazuje na své náklady zajistit studii proveditelnosti, která bude podkladem pro další jednání.

18. Aktuální platební výměry za rekonstrukci muzea
Rada vzala na vědomí informaci o aktuálně obdržených třech platebních výměrech na odvod za porušení rozpočtové kázně týkající se akce „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studí Collegium Bohemicum“, které statutární město obdrželo od Úřadu regionální rady.
Předmětem platebního výměru je požadované prohlášení o bezdlužnosti a neoprávněné nárokování práce a dodávek. Celková částka výměrů činí téměř 297 mil. korun. Město využije všech možných opravných prostředků, aby byla sankce odpuštěna, což v první řadě spočívá v podání odvolání podle § 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k Ministerstvu financí ČR. V případě jeho zamítnutí podá město na Úřad regionální rady ke všem třem platebním výměrům žádosti o prominutí. Odvolání bude podáno ve lhůtě 30 dnů od doručení platebních výměrů, tj. do 22. 5. 2015.
21. Jmenován nový ředitel Domova pro seniory Chlumec
Radní jmenovali od 1. června 2015 do funkce ředitele Domova pro seniory Chlumec Ing. Dušana Jahodu, který byl výběrovou komisí doporučen jako nejvhodnější ze 7 přihlášených uchazečů.
23. Dotace v oblasti kultury
Rada schválila poskytnutí dotací na akce kulturního kalendáře. Například ARS Porta Bohemica získala na „Mezinárodní festival Porta ´15“ 50 tis. Kč a 10 tis. Kč na akci „Společný prostor – mezinárodní výstava fotografií“. Podpořena je 45 tis. Kč také například akce „Virtuosi per musica di pianoforte“, kterou pořádaná Marek Korbélyi nebo „Ústecká forbínka“, kterou zajišťuje Mgr. Zdeněk Kymlička, částkou 25 tis. Kč. Další dotace bude schvalovat zastupitelstvo.

37. K udílení souhlasu k doplatku na bydlení město Ústí nad Labem pověřilo koordinátora pro integraci, každá žádost bude přísně posuzována
Novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi došlo mj. k podstatné změně v posuzování podmínek pro výplatu dávky doplatek na bydlení. Pro splnění podmínek výplaty dávky doplatek na bydlení byla pozměňovacím poslaneckým návrhem zakomponována „povinnost“ obce vydat souhlasné či nesouhlasné stanovisko. Předmětné ustanovení konkrétně uvádí, že v případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za osobu užívající byt považuje i osobu užívající na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 v případě souhlasu obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází.
Dle právních výkladů je věcně příslušným k udílení souhlasu k doplatku na bydlení statutární město Ústí nad Labem. Rada města delegovala pravomoc k udělování souhlasu obce Mgr. Jana Husáka, koordinátora pro integraci. Vydávání stanoviska bude podléhat režimu správního řízení.
Pro zabezpečení podkladů, administrace a odborných konzultací k udělování souhlasu obce bude zřízena pracovní skupina. Žádosti budou velmi přísně posuzovány.

39. Dotace na kulturní akci
Radní se shodli na desetitisícové podpoře pro akci Romský stan, která přináší komponovaný inovativní program o romské národnostní menšině do center měst. V
V Ústí nad Labem 10. a 11. září bude v centru města postaven cirkusový stan, kde se pod vedením romských lektorů, hudebníků, divadelníků a dětí odehrávají semináře, workshopy, projekce, diskuse, koncerty a divadelní představení o romské historii, jazyce, tradiční kultuře i o současnosti. Projekt je určen pro žáky základních škol i pro širokou veřejnost a zapojuje místní romské komunity. Záštitu akci udělila náměstkyně Bc. Jana Bohuňková.
41. Nové platformy v Ústí nad Labem: Pracovní skupina pro podporu němčinyaFórum učitelů němčiny
Rada vzala na vědomí informace o ustanovení platforem pro rozvoj česko-německých vztahů a podporu výuky německého jazyka v Ústí nad Labem. Zřízena byla Pracovní skupina pro podporu němčiny. Prvořadým cílem této skupiny je zmapování možností (lidských i ekonomických), vypracování strategie podpory výuky německého jazyka a asistence při získávání zdrojů a kontaktů.
Skupina je tvořena zástupci města, Filozofické fakulty UJEP – katedrou germanistiky, Euregionu Labe – Elbe, partnerského města Chemnitz, Goethe-Institutu, Collegia Bohemica a zástupce Fóra učitelů němčiny. Na úvodním setkání pracovní skupiny dne 20. 4. 2015 byla přítomna i Katharina Boehm z německé ambasády.
Bylo zřízeno také Fórum učitelů němčiny jakožto platforma pro propojení teorie a praxe. Cílem fóra je získávání zpětné vazby, reagování na aktuální potřeby, prodiskutování návrhů apod. Fórum je otevřené všem učitelům němčiny ze všech škol a koordinuje jej katedra germanistiky FF UJEP. Toto fórum učitelů je propojeno s pracovní skupinou a současně do pracovní skupiny poskytuje zpětnou vazbu. Fórum učitelů bude sloužit i pro zprostředkování kontaktů pro další vzdělávání učitelů buď ve spolupráci s univerzitou, nebo s dalšími institucemi v Čechách a zvláště v zahraničí. V neposlední řadě bude sloužit i pro předávání zkušeností mezi učiteli navzájem.

43. Rada schválila záměr Městského klubu seniorů
Radní dali zelenou záměru zřídit Městský klub seniorů, jehož provoz by zajišťovala příspěvková organizace města Pečovatelská služba. Klub by měl být sociálně aktivizační službou pro seniory. Sídlem klubu by se mohly stát prostory bývalé restaurace v Městských lázních. V klubu by vznikla relaxační a klidová zóna, variabilní prostor pro cvičení a kreativní aktivity a místnost vybavená počítači. Kromě obsluhy a aktivizačního pracovníka by byla v novém areálu přítomna sociální pracovnice Pečovatelské služby, p. o., která by poskytovala odborné poradenství, včetně terénního, pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Součástí by byl i prodej drobného občerstvení pro návštěvníky, což by bylo bezpochyby využíváno i dalšími návštěvníky Městských lázní. Kapacita denního klubu by mohla být přibližně 100 osob.
Radní uložili náměstkyni Bohuňkové, aby zahájila všechny potřebné kroky k realizaci svého záměru a předložila radě města návrh na změnu zřizovací listiny Pečovatelské služby, příspěvkové organizace města.

44. Rozšířen kamerový systém města o dalších 12 kamer
Komise prevence kriminality projednala návrh na rozšíření stávajícího kamerového systému města Ústí nad Labem. Návrh na rozšíření kamerového systému byl dle jednotlivých bodů projednán se zástupci Policie ČR, městské policie i městského obvodu a rada proto města schválila rozpočtové opatření ve výši 2 000 tis. Kč na navržené rozšíření kamerového systému městské policie.

V současné době má kamerový systém celkem 158 kamerových bodů, z toho 99 kamer otočných a 59 kamer stacionárních. Všechny kamerové body jsou v barevném obrazovém provedení. Mapa s vyznačením kamerových bodů je k dohledání na webových stránkách městské policie, resp. města Ústí nad Labem.
Návrh na rozšíření kamerového systému se týká 12 bodů: ul. Sibiřská x ul. Seifertova, ul. Železničářská, ul. Krušnohorská, ul. Velká Hradební, ul. Na Skalce, ul. Družstevní, ul. Rabasova, ul. Marxova – MŠ Předlice, ul. Neštěmická – ul. Krčínova, MŠ Centrum-dětské hřiště, ul. Janáčkova, ul. Na Schodech. Záznamy z kamerového systému budou pečlivě vyhodnocovány a uchovávány.
50. Město se dohodlo o ukončení revitalizace nábřeží Střekov

Radní odsouhlasili ukončení smlouvy s firmou Swietelsky stavební s. r. o., která měla realizovat revitalizaci Střekovského nábřeží. Po společném jednání město uhradí zhotoviteli odstupné ve výši 555 tis. Kč, což je s ohledem na původní výši investice 12,7 mil. Kč pro město přijatelná částka. Město tak stoplo zbytečnou investici, proti které protestovali i občané Střekova a která neřešila protipovodňové opatření. Významnou střekovskou lokalitu bude město řešit nově a koncepčně. Současně může uvedené alokované finanční prostředky využít v tuto chvíli tam, kde je jich skutečně potřeba.