TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 18. 3. 2015

Na zasedání Rady města Ústí nad Labem bylo projednáno 54 bodů. Očekávaným hlavním tématem bylo jmenování ředitele ústeckého muzea, zpráva byla ihned rozeslána v níže uvedeném znění.

28. Jmenování ředitele Muzea města Ústí nad Labem
Ve dnech 6. – 10. 2. 2015 proběhlo metodou per rollam hlasování členů výběrové komise o vhodnosti 8 přihlášených uchazečů. Čtyři uchazeči obdrželi od výběrové komise status vhodný pro výkon funkce ředitele Muzea města Ústí nad Labem, p. o., a byli přizváni na ústní pohovor. Jako vhodní uchazeči byli vybráni: Mgr. Eva Balaštíková, Mgr. Václav Houfek, RNDr. Zuzana Vařilová a Mgr. Simona Vladíková. Komise radě města doporučila jmenovat Mgr. Václava Houfka na vedoucí pracovní místo ředitele Muzea města Ústí nad Labem. Radním vítězný uchazeč ve stručnosti představil svoje hlavní cíle koncepce a také krátce osobně poinformoval o mediálně zmiňované evidenci ve svazcích StB. Radní byli o aktivitách pana Houfka v době vykonávání základní vojenské služby informováni předem i písemně. Všichni přítomní radní jednoznačně podpořili výsledek výběrové komise a Václava Houfka do funkce ředitele muzea jmenovali, a to s účinností od 1. dubna 2015.

4. Úspory z veřejné zakázky umožní vytvořit projekt na investice do opravy silnic 
Na základě vypsané veřejné zakázky uzavřel odbor dopravy a majetku smlouvu o dílo na realizace investiční akce sanace svahu Olešnice – I. etapa. Z uzavřené smlouvy vyplývá, že dojde k úspoře finančních prostředků. Vzhledem k podfinancování údržby komunikací v uplynulých obdobích je třeba některé opravy přesunout již do rekonstrukcí a určit finanční náročnost zpracováním projektových dokumentací. Na to bude převedena právě část uspořených finančních prostředků.

11. Schválen záměr prodeje zahrádek u Habrovického rybníka
Na základě žádostí zahrádkářů řešila rada záměr prodeje pozemků v areálu zahrádkářské kolonii u Habrovického rybníka. Radní záměr prodeje schválili za podmínky kupní ceny ve výši 800 Kč za m².

29. Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce 2015
Rada města Ústí nad Labem odsouhlasila poskytnutí dotace na celoroční činnost poboček Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ve výši 400.000 Kč, která je zřízena jako příspěvková organizace Ústeckého kraje. Je veřejnou univerzální knihovnou, plní regionální funkce pro okres Ústí nad Labem a zároveň plní funkci městské knihovny pro město Ústí nad Labem a poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v síti svých provozoven.

31. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 
Rada schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast „podpora celoročního sportování dětí a mládeže do 18 let“ v celkové výši 741.900 Kč. Dotaci získal například Sbor dobrovolných hasičů Svádov, Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, TK Severní Terasa a další. Podrobný seznam bude uveden v usnesení rady města.
Na akci volnočasového kalendáře Rada města Ústí nad Labem odsouhlasila poskytnutí dotace, kterou je 2. ročník turnaje v nohejbalu 2015 pořádaný Petrem Kovářem. V rámci dotace v oblasti celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže do 18 let byla podpořena například handicapovaná sportovkyně Eliška Hájková.
Zastupitelům radní předloží k odsouhlasení také dotace v celkové výši 3.283.000 Kč, které v jednotných podporách přesují částku 50.000 Kč. Zastupitelé tak budou schvalovat například radními podpořenou dotaci ve výši 435.000 Kč pro TJ Chemička Ústí nad Labem, pro hojně navštěvovaný atletický oddíl USK PROVOD podporu ve výši 250.400 Kč nebo 172.900 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Spartak. Podrobný seznam navržených dotací bude uveden v usnesení rady města.

39. Podpora pro o. p. s. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem
Rada města Ústí nad Labem jednala o rozpočtovém opatření, kterým by se navýšily finanční prostředky pro společnost Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. je společnost, která spolupracuje se základními a středními školami a dalšími vzdělávacími institucemi, pro které zajišťuje možnost praktické výuky výtvarné výchovy. Společnost zajišťuje organizování výstav výtvarných umělců, organizaci kulturních a vzdělávacích akcí a vydávání odborných publikací o výtvarném umění. Definitivní souhlas s poskytnutím navržené dotace ve výši 500.000 Kč musí však udělit zastupitelstvo.

44. Demolice objektu Marxova 180/20 v k. ú. Předlice“ 
Se souhlasem rady bude vyhlášeno výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na provedení demolice objektu Marxova 180/20, k. ú. Předlice. Jmenována byla také komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Pavel Štěpař, Ing. Eva Šartnerová, Ing. Hana Šedá, Mgr. Miloš Studenovský.

47. Jmenování členů pracovní skupiny pro agendu jezera Milada
Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada vstoupil do devátého roku své existence, nově byl 18. 12. 2014 předsedou správní rady DSO Jezero Milada zvolen Ing. Josef Zikmund. Ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí, s. p. se nyní připravuje otevření oblasti jezera Milada pro veřejnost. Podmínky provozování jezera v budoucnu je třeba stanovit, proto je nutné aktivně využít znalosti mnoha odborníků a vést diskusi napříč obcemi. Statutární město Ústí nad Labem proto ustanovuje pracovní skupinu pro projednávání koncepčních, finančních, dotačních, majetkoprávních, organizačních a dalších záležitostí souvisejících s agendou dotýkající se jezera Milada. Cílem fungování skupiny bude odborná podpora rozhodování orgánů svazku a obcí, posílení partnerství a spolupráce obcí sdružených v DSO Jezero Milada s cílem rozvoje oblasti jezera Milada. Pracovní skupina se bude scházet v obsazení a frekvenci dle aktuální potřeby. Všechny její závěry budou mít pouze doporučující charakter pro Valnou hromadu DSO Jezero Milada a orgány členských obcí. Rada města jmenovala členy pracovní skupiny pro agendu jezera Milada ve složení:
Ing. Josef Zikmund, předseda správní rady DSO Jezero Milada;
a) Mgr. David Daduč, radní;
b) Pavel Štěpař, radní;
c) Milan Krejčí, radní;
d) zástupce Občanské demokratické strany: Mgr. Bc. Tomáš Rieger;
e) zástupce ČSSD: Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.;
f) zástupce Komunistické strany Čech a Moravy: František Minárik;
g) zástupce TOP 09: RNDr. Martin Švec, Ph.D.;
h) zástupce Ústeckého fóra občanů: Petr Gondek;
i) Ing. Marta Šašková, tajemnice DSO Jezero Milada, ORM;
j) Ing. arch. Vladimír Charvát, hlavní architekt, ORM;
k) Ing. arch. Martin Pospíšil, architekt, ORM;
l) Ing. arch. Jaromír Veselý, cyklokoordinátor;
m) Mgr. Petra Seigertschmiedová, referentka odd. právně-ekonomického, KT;
n) Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru životního prostředí;
o) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města;
p) Ing. Tereza Dostálová, vedoucí odd. strategického rozvoje, ORM;
q) Ing. Petr Hlávka, vedoucí úseku správy a evidence majetku, ODM;
r) Ing. Petr Lenc, ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p.;

s) zástupci města Trmice: Mgr. Jana Oubrechtová, Tomáš Kupec;
t) zástupci města Chabařovice: Mgr. Josef Kusebauch, Mgr. Jiří Hladík;
u) zástupci obce Řehlovice: Josef Macháček, Alfréd Dytrt;
v) Karel Karika, místostarosta MO Ústí nad Labem – město.

51. – 53. Dotace z rozpočtu kanceláře primátora
Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč subjektu Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, p.o., který zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině, nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče. Výchovná péče je organizovaná v rodinných skupinách se zachováním sourozeneckých vztahů. V dětském domově vyrůstá 48 dětí, které žijí v šesti rodinných skupinách. O každou rodinnou skupinu pečují dva vychovatelé.

Částkou 6.000 Kč byl podpořen spolek Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR na částečnou úhradu nákladů spojených s činností klubu.

Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada kancelář primátora přispěje 48.500 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Víkend na Miladě 2015, která je zároveň zahájením historicky první sezóny na jezeře. Od 30. května 2015 bude veřejnosti umožněno využívat oblast jezera pro svou rekreaci. Během soboty 30. května 2015 bude připraven doprovodný program pro různé skupiny návštěvníků a letos se soustředí větší pozornost také na rodiny s dětmi. Příspěvek z rozpočtu kanceláře primátora bude věnován na zajištění atrakcí pro děti.

Radní také schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně jako podporu pro rozvoj dárcovství a transplantací kostní dřeně.

56. V ZŠ E. Krásnohorské bude výuka v cizím jazyce
Rada města vyjádřila jednoznačný souhlas se zahájením výuky předmětu pracovní činnosti v anglickém jazyce v 1. a 2. ročníku od školního roku 2015/2016. Předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně a bude ho vyučovat rodilý mluvčí nebo pedagog s doloženou jazykovou úrovní C1.

57. Jana Bohuňková – politik Zdravého města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR v roce 2005. V souvislosti se změnou ve vedení města byla jako politik doporučena Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora. Její nominaci rada schválila.

58. Vyhlášeno výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Chlumec
Rada města vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Domova pro seniory Chlumec s předpokládaným termínem nástupu od 1. 6. 2015. Lhůta pro podání přihlášek je stanovena do 15. 4. 2015 d 15 hodin, členy výběrové komise jsou PhDr. Jana Müllerová, PhD., Ing. Petr Boťanský, Ing. Jaroslav Marek a Ing. Radka Jakoubková. Předsedou komise je Achab Haidler.