TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 29. 4. 2015

Pro řádné jednání Rady města Ústí nad Labem bylo předloženo téměř pět desítek bodů.

1. Městský obvod Severní Terasa získal 2,5 mil. korun

Finanční podpora obvodů pokračuje, rada města schválila dotaci 2,5 mil. korun na výstavbu parkoviště v ulici Stavbařů. Parkoviště na bývalém hokejovém hřišti nabídne až 96 parkovacích míst blízko centrálního parku a významně tak vyřeší krizový stav s parkovacími místy v této lokalitě. Projektová dokumentace je zpracována, obvodem bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

6. Město uhradí odvod 1 937,65 tis. Kč

Rada schválila úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně na akce „Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba a Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“ v celkové částce 1 937,65 tis. Kč. Pro realizaci úhrady bylo schváleno rozpočtové opatření. Město se jako u předchozích vyměřených odvodů bude bránit a využije všech možných prostředků.

8. Projekt E-QUALITY

Na základě dobré spolupráce v rámci aktuálně dokončeného projektu PREVENT se na město obrátil jeho dosavadní hlavní partner francouzské město Nantes, a to s nabídkou na zapojení se do přípravné fáze jimi nově připravovaného projektu. Projekt E-QUALITY je momentálně ve fázi projektovému záměru a vymezení hlavních idejí a cílů. Smyslem půlroční přípravné fáze je v rámci partnerství pěti evropských měst propracování myšlenky a její převedení do kompletní projektové žádosti, která bude výstupem přípravné fáze a následně realizována v rámci standardního 2,5letého projektu.
Radní odsouhlasili účast města Ústí nad Labem jako partnera v přípravné fázi zahraničního projektu E-QUALITY s předpokládaným finančním objemem připadajícím na město Ústí nad Labem na 6 měsíců ve výši 15 tisíc EUR (cca 412,50 tisíc Kč vč. DPH) a předpokládanou minimální spoluúčastí města ve výši 2,25 tisíc EUR (cca 61,88 tisíc Kč vč. DPH).

Město Ústí nad Labem se účastí přípravné fáze bude moci výrazně ovlivnit obsah a cíle projektu tak, aby sloužily aktuálním potřebám. Projekt se bude zaměřovat na boj s nerovností v oblasti digitalizace výuky ve školách. Cílem projektu je vzdělávání v oblasti používání moderních technologií ve školách.

12. Opravy mostů v Jílovém si vyžádají objízdnou trasu přes Ústí nad Labem

Ředitelství silnic a dálnic ČR podalo na Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o omezení vjezdu nákladních vozidel na mosty ev. č. 13-081 a 13-082 v Jílovém, okres Děčín, a to v souvislosti se sníženou zatížitelností těchto mostních objektů. Omezení na mostech v Jílovém vyplývá z aktuálních mostních prohlídek a mělo by trvat přibližně 2 roky, během nichž se mosty zrekonstruují. V následujících dvou letech proto nastane díky objízdné trase přes Ústí nad Labem zvýšená dopravní zátěž způsobená nákladními automobily směřujícími původně po silnici I/13.
Rada města Ústí nad Labem proto informuje občany o tomto nevyhnutelném dopravním opatření. Podrobné informace s přesnými termíny budou včas obyvatelům dodány.

24. Pojištění městských obvodů

Rada města nechala posoudit stávající pojistné smlouvy jednotlivých městských obvodů a možnosti zařazení do pojištění, které má statutární město. Výsledkem posouzení je skutečnost, že vypovězením stávajících pojistek a začleněním majetku městských obvodů do pojistné smlouvy statutárního města dojde i k úspoře téměř 56 tisíc korun. Proto se rada rozhodla zajistit kroky vedoucí k změnám pojistných smluv a k dosažení úspory.

31.Jmenován manažer koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast péče o seniory

Ve městě Ústí nad Labem probíhá od roku 1998 komunitní plánování. Při zajištění procesu komunitního plánování pracují na místní úrovni v trvale udržitelných strukturách koordinační skupiny a manažerský tým. Tyto pracovní skupiny jsou složeny z poskytovatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním. Každá koordinační skupina má svého manažera, který je zároveň členem manažerského týmu, jakožto poradního orgánu Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem. Rada města nově jmenovala manažerem koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast „péče o seniory“: Ing. Jaroslava Marka.

V trvale udržitelných strukturách města Ústí nad Labem působí 9 koordinačních skupin v oblastech sociální pomoci a péče.

36. Obědy pro děti od společnosti WOMEN FOR WOMEN

Rada města s obrovským nadšením odsouhlasila přijetí peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., na projekt „Obědy pro děti“. Na obědové služby bylo společností věnováno 3.124 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu SNP. ZŠ Hlavní získala 9. 881 Kč na obědy a ZŠ Husova obdržela 5.986 Kč. ZŠ Hluboká získala 2.010 Kč.

37. Poskytnutí dotací v oblasti kultury

Rada města dle svých kompetencí schválila podporu akcí kulturního kalendáře. Občanské sdružení The Boom získalo dotaci 30 tis. Kč na akci „Letní benefiční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra – 25 let The Boom“. Organizátorka akce „Café Max open air“ Věra Malcherová získala podporu 15 tis. Kč a RED HILL PRODUCTION byl podpořen 40 tis. Kč na akci „Fírfest 2015“. Další odsouhlasené dotace budou předloženy ke schválení zastupitelstvu.

38. Dotační program Projektu Zdravé město

Na základě vyhlášeného 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem pro rok 2015 a v souladu s Plánem zdraví a kvality života 2015 a Strategií rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 byly hodnoceny projekty na témata:

1. Zdravé dítě ve zdravém městě(zdravé prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, podpora aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí o zdravém životním stylu, o životním prostředí kolem nás a podpora společných pohybových aktivit apod.);

2. Posílení místního patriotismu (zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě – guerilla gardening, úklidové akce, okrašlovací aktivity, obnova tradic apod.);

3. Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.).

Pro 11. kolo výzvy byla určena částka 200.000 Kč, hodnocení projektů realizovala sociálně zdravotní komise. Doručeno bylo 41 projektů, komise radě města doporučila ke schválení dotace 11 projektů v celkové výši 196.830 Kč, 28 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nedosažení ostatečného počtu bodů pro poskytnutí dotace. Podpořena tak byla například akce Úklid rokle nad krematoriem, kterou pořádá o. s. Váš Střekov nebo „Dny paměti“ pořádané Domovem pro seniory Dobětice. Realizace podpořených projektů je do 29. 2. 2016.