TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 4. 2. 2015

Zasedáním Rady města Ústí nad Labem byly projednány opět více než čtyři desítky bodů. Zásadní byly podpory akcí, sportovců, kultury, ale také vyjádření postoje města k prolomení těžebních limitů a vyjádření solidarity s tibetským lidem.

Tiskovou zprávu k prolomení limitů ze dne 6. 2. 2015 naleznete zde: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/jednomyslne-rozhodnuti-rady-mesta-jsme-proti-prolomeni-uzemnich-limitu-tezby-hnedeho-uhli.html.

Tiskovou zprávu k vyjádření solidarity s tibetským lidem ze dne 6. 2. 2015 pak ze: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/na-budove-magistratu-bude-10-brezna-2015-vyvesena-tibetska-vlajka.html.

47. Pokrytí rizik z dvojího výkladu smlouvy – podepsán dodatek se společností AVE

Na základě několika jednání 1. náměstka Martina Hausenblase se zástupci společnosti AVE se podařilo dne 9. 2. 2015 uzavřít dodatek smlouvy o poskytování komunálních služeb. Dodatek řeší nejasnost textu smlouvy podepsané v roce 2005, zejména finanční objem poskytovaných služeb za celou dobu její platnosti. Město si tímto pokrylo riziko dvojího výkladu smlouvy, které by mohlo znamenat další výdaje až ve výši 60 mil. Kč.

2. Souhlas s nabytím nemovitosti v Důlcích
Radní dali jasný souhlas s návrhem bezúplatně na město převést na základě darovací smlouvy nemovitost v ulici Důlce, kterým je areál po Hasičském záchranném sboru – plochy zeleně, stavby administrativní a skladové i garáže. Radní řešili možnosti využití celého areálu ve veřejném zájmu. Vizí je využit prostor pro potřeby městských služeb a současně i možnost zprůchodnit prostor za knihovnou směrem ke Skřivánku dle návrhu architekta. Celková hodnota areálu je asi 60 milionů korun. Nabytí tohoto majetku již zastupitelstvo schválilo, na březnovém zasedání zastupitelům bude předložena darovací smlouva.

13. Změny v dozorčí radě Dopravního podniku
V souladu se stanovami společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem byli odvoláni dva členové dozorní rady – Václav Červinka a Tomáš Jílek. Členem dozorčí rady zůstal Pavel Vodseďálek a nově byli jmenováni Ing. Libor Turek a JUDr. Karolina Žákovská.

26. Schválení dodatku na projekt Úspora energií ZŠ a MŠ Jitřní
Při zpracovávání projektové dokumentace na akci Úspora energií ZŠ a MŠ Jitřní vyplynuly požadavky, které radní zakomponovali do projektu schválením dodatku smlouvy. Doplněno k projektu tak bude vytápění objektů – spodní i horní budovy výměnou zdroje tepla a bude zároveň proveden výpočet denního a umělého osvětlení. 

27. Podání žádosti o dotaci na malbu v zámku Trmice
Město na základě vyhlášeného programu Podpory obnovy kulturních památek připravilo projekt s názvem „Obnova výmalby vestibulu zámku Trmice“ a podá žádost o dotaci s náklady 157.500 korun bez DPH, spolufinancování města bude v minimální výši 10 %.

24. Vyhlášena výzva k podání žádostí o dotaci z Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, rozděleno bude 200.000 korun
Rada schválila „Plán zdraví a kvality života“ Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem aktualizovaný na rok 2015. Plán zdraví a kvality života vychází z nadefinovaných problémů na realizovaném Fóru zdravého města. Z definovaných problémů pak vycházejí i témata dotačního titulu jako částečná možnost jejich řešení a sloužící k výchově udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, vzdělávání, zdravého životního stylu apod. 
Vyhlášeno bylo 11. kolo dotačního programu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2015 s tématy:
a) Zdravé dítě ve zdravém městě (zdravé prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, podpora aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí o zdravém životním stylu, o životním prostředí kolem nás a podpora společných pohybových aktivit apod.)
b) Posílení místního patriotismu (zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě – guerilla gardening, úklidové akce, okrašlovací aktivity, obnova tradic apod.)
c) Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.)

Výzva pro předkládání žádostí bude trvat do 9. března 2015 a celkově bude rozděleno 200.000 korun, přičemž jeden projekt může být podpořen maximálně 20.000 korunami.

Rada města zároveň iniciovala schůzku na téma projektu Zdravé město, které se zúčastní vedení 
města, zodpovědní úředníci a zástupce národního vedení projektu. Město se projektu účastní už 10 let, ale doposud tak činilo spíše formálně. Cílem je začít možností a nástrojů projektu

využívat tak, aby skutečně plnil své cíle: „Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.
(http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2082129t)

33. Podpora akce Krása pomáhá dětem
Radní podpořili částkou 150.000 korun charitativní akci s názvem „Krása pomáhá dětem“, jejímž pořadatelem je Lenka Kocmanová Taussigová. Hlavním smyslem celé akce je podpora dětských oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Za posledních 9 let se podařilo pro nemocnici získat v rámci této charitativní akce výtěžek přes 2,8 milionu korun. Jubilejní 10. ročník proběhne 16. 4. 2015 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. V případě, že tuto podporu schválí rovněž magistrátní zastupitelé, pak by se město stalo pro charitativní akci generálním partnerem. 

34. Finanční dar pro Miroslava Smrčku jako podpora města v přípravě na paralympiádu
Pan Miroslav Smrčka, zcela nevidomý, zaplaval na Mistrovství ČR dospělých rekord v disciplíně 50 metrů znak (50Z) v krátkém bazéně (25m) v kategorii SB11. Tento mimořádný sportovní výkon občana města Ústí nad Labem přispěl k dobrému jménu města Ústí nad Labem, a proto se radní rozhodli podpořit jeho další působení ve vrcholovém sportu a v přípravě na paralympiádu finančním darem ve výši 30.000 korun. 
Finanční dar bude ještě schvalovat zastupitelstvo.

38. + 39. Zřízení komise pro územní plánování a komise pro životní prostředí
V souladu se zákonem o obcích zřídila rada města Komisi pro územní plánování a Komisi pro životní prostředí Rady města Ústí nad Labem. Předsedou komise pro územní plánování byl zvolen Mgr. David Daduč, členové komise byli jmenováni Ing. arch. Jitka Fikarová, Ing. arch. Jan Harciník, Ing. arch. Jan Hrouda, Ing. akad. arch. Michael Gabriel, Ing. arch. Tomáš Petermann, Ing. Petr Novák. Předsedkyní komise pro životní prostředí je jmenována Mgr. Ladislava Filipová, Ph.D., za členy komise byli jmenováni Ing. Jaroslav Zahálka, CSc., JUDr. Karolina Žákovská Ph.D., Bc. Roman Fikar, Ing. Eva Fialová, Mgr. David Daduč.

42. + 44. Alokace finančních prostředků do kultury v roce 2015 a poskytnutí dotace – Činoherák Ústí, spolek

Radní vzali na vědomí alokaci finančních prostředků pro kulturu v roce 2015 ve výši 116,309 mil. Kč. Jednotlivé položky zobrazeny v alokačním grafu, jsou víceméně orientační. Podrobnější rozbor totiž přinese teprve připravovaná kulturní koncepce města (cca do června 2015).

V rámci alokovaných prostředků z položky činohra ve výši 12 mil. Kč bylo radními schváleno poskytnutí dotace pro Činoherák Ústí, spolek, a to na první pololetí 2015 částkou 6 mil. Kč. Načasování k pololetí je vedeno s ohledem na připravovanou kulturní koncepci města, která bude zastupitelstvu předložena na jeho červnovém zasedání, a také s ohledem na alokaci finančních prostředků do všech oblastí kultury v našem městě v roce 2015. 

48. Město se přihlásí o dotaci na zateplení další školy – ZŠ a MŠ Vojanova
Město se pokusí získat další dotace na zateplení ZŠ a MŠ Vojanova z aktuálně vyhlášené další výzvy Ministerstva životního prostředí, proto rada schválila podání žádosti o dotaci na projekt úspory energií. Předmětem projektu je regenerace obvodového pláště, střechy a výměny výplní otvorů, čímž dojde ke kompletnímu zateplení objektu a krácení otopné sezóny. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 8,7 milionu korun, spolufinancování projektu ze strany města by mělo být minimálně ve výši 10 %. Souhlas s podáním žádosti musí schválit zastupitelstvo města.