Ústí se musí začít připravovat na stavbu vysokorychlostní železnice

Téma vysokorychlostní železniční trati (VRT) spojující Prahu a Drážďany patří k jedněm z nejvýznamnějších, které město Ústí nad Labem, potažmo celý Ústecký kraj, v tomto volebním období řeší. Trasování železnice a případně umístění a podoba terminálu v centru města Ústí nad Labem (dle návrhu Správy železnic by měl být v prostoru současného západního nádraží, a to „nad zemí“) přímo ovlivní život desítek tisíc lidí v kraji a zásadně promění vzhled a možnosti využívání dotčeného území.

VRT na jedné straně znamená nové příležitosti související se zkvalitněním železniční dopravy a zkrácením cestovních dob (cesta mezi Ústím a Prahou by neměla trvat déle než 30 minut), zároveň s sebou ale nese i rizika, která – pokud nebudou ošetřena – mohou vyústit ve zhoršení kvality života na mnoha místech kraje, včetně našeho města. Proto je třeba, aby tomuto záměru byla na politické úrovni věnována nejvyšší pozornost a do procesu jeho přípravy byli zapojeni odborníci napříč relevantními sektory, stejně jako široká veřejnost.

Z tohoto důvodu jsme na program 26. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem konaného dne 7. 2. 2022 navrhli zařazení bodu „Seznámení s trasou VRT přes město Ústí nad Labem“ a ve shodě s ostatními kluby předložili usnesení, které bylo následně jednomyslně přijato. Usnesením zastupitelstvo vyjádřilo podporu umístění zastávky VRT v centru Ústí nad Labem, zdůraznilo však nutnost transparentního a odborného přístupu, který umožní zvolit nejvhodnější řešení zohledňující zájmy města a jeho obyvatel, a konstatovalo potřebu řešit tuto věc v širších dopravních a urbanistických souvislostech.

Správu železnic zastupitelstvo požádalo, aby předložila studii, na jejímž základě byla odmítnuta podzemní varianta ústeckého terminálu, a pokud studie proveditelnosti podzemní varianty neexistuje, aby zajistila její vypracování. Radě města pak zastupitelstvo uložilo sestavit odbornou (tedy apolitickou) pracovní skupinu k VRT a zajistit pravidelné informování jak zastupitelů, tak občanů města o tomto tématu (prostřednictvím jednání zastupitelstva, webových stránek, městských novin, tematických diskuzí apod.).

Víme, že v současné chvíli musí město v souvislosti s nelegální agresí Ruské federace a Běloruska proti Ukrajině akutně řešit jiné problémy, zejména zajištění péče a podpory pro tisíce obyvatel Ukrajiny, kteří na útěku před válkou přicházejí na území našeho kraje, a plně ho v tomto směru podporujeme. Tématu VRT však i nadále věnujeme pozornost a budeme o něm občany Ústí nad Labem informovat.