Výsledky práce a kroky vedení města od voleb do puče

Níže uvádíme seznam vybraných kroků a témat, která jsme v rámci povolební koalice společně učinili a řešili za dobu působení odvolaného vedení magistrátu města Ústí nad Labem.

Kroky magistrátu od 11.11.2014 do 16.6.2015

 1. Uzavřen dodatek smlouvy s AVE odstraňující riziko doplatku 60 mil. Kč ke konci 2015
 2. Přestrukturování úvěrového financování města, kde výsledkem je úspora nákladů na úroky ve výši 38 mil Kč.
 3. Odvrácení snížení dotace na rekonstrukci Klíše – úspora 38 mil. Kč
 4. Odvrácení sankce za špatný výměr DPH – úspora 15 mil. Kč
 5. Před podpisem – elektronické jednání rady a zastupitelstva – úspora 0,5 mil. Kč ročně
 6. Eliminace pokuty ve výši 1 mil. Kč ročně za chybně naprojektované koupaliště Brná
 7. Vyřešení sporu o DPH za městské lázně – možný odpočet 3 mil. Kč za rekonstrukci v Brné + cca 1 mil. kč ročně
 8. Výběr parkovného bez DPH: Navýšení výběru o DPH ( cca 1 mil Kč ročně)
 9. Úspora za redukci počtu členů v komisích rady města – 1 mil. Kč
 10. Úspora 700 tis. Kč ročně na nákladech na pronájem kontejnerů na separovaný odpad – převzetí sítě společností EKO KOM
 11. Projekt parkovacích bran Parkoviště Mariánská skála a parkoviště Magistrát – úspora 1,7 mil Kč ročně.
 12. Identifikace protiprávní smlouvy na nájem parku u Kulturního domu (úspora 2 mil Kč ročně)
 13. Přesoutěžení ostrahy majetku (úspora Větruše 200 tis. Kč ročně) nyní aplikujeme na všechny ostrahy
 14. Projekt parkování v centru města včetně koncepce parkovacích automatů a vjezdových bran a záchytných parkovišť (automaty jsou již 10 let po životnosti, investice 5 mil Kč, návratnost 3 roky)
 15. Mediální komunikace, vždy po radě města jsou informace předávány novinářům
 16. Nový vzhled a popis rozpočtu města – srozumitelnost, čitelnost
 17. Zpracovaný přehled a správa sankcí a hrozeb za minulé dotační období (hrozby za 0,5 miliardy) K dnešnímu dni podáno již 5 žalob vůči státu.
 18. Zpracovaný přehled a pasportizace soudních sporů.
 19. Vytvořena finanční rezerva na dotované akce – 50 mil. Kč
 20. Vytvořena finanční rezerva na kolísání daňového výnosu 40 mil. Kč
 21. Finanční audit – právě probíhá
 22. Podpora obvodů v investicích – za 5 měsíců byly nad rámec finančního rozpočtu obvodní radnice podpořeny částkou převyšující 8 mil. Kč
 23. Podpora kultury v obvodech 1,2 mil Kč
 24. Podpora městské policie – 2 mil. Kč na rozšíření kamerového systému, oprava kamerového systému
 25. Nalezen nový investor, který odkoupí od města pozemek v Předlicích za 3,5 mil. Kč (zaměstná cca 30 lidí v logistické společnosti, sídlo v ÚL)
 26. Stabilizace projektu Collegium Bohemicum- nová zakládací listina, změny organizační struktury, návrh projektu stabilizace, investice 50,5 mil.Kč z Ministerstva kultury na realizaci expozice, obsazení orgánů společnosti
 27. Stabilizace městského muzea – nové vedení, trestní oznámení na zpronevěru a porušení povinností při správě cizího majetku.
 28. Stabilizace Zoo – nové vedení, nové expozice, řádné fungování, naplánována hloubková kontrola hospodaření Odborem kontroly.
 29. Stabilizace Metropolnet, funkční představenstvo, řádné fungování, řada trestních oznámení na bývalý management.
 30. Stabilizace Dopravního podniku – nové představenstvo, řádné fungování
 31. EOS: navržení řešení problému s EOS a zajištění rizik – projekt musí být projektově řízen, jinak hrozí značná rizika (60 mil Kč), je zde časový tlak
 32. Jezero Petri: identifikace rizika, řešení rizika (zde 83 mil Kč)
 33. Vysokorychlostní trať: provedení změny strategických dokumentů za účelem zajištění zastávky v centru města
 34. Jednací řád zastupitelstva: předložení návrhu ke schválení zastupitelstvem
 35. Připravená zakázka na odpady a úklid města. – zakázka velkého rozsahu, projekt na 6 měsíců, řádně dokončen a připraven ke schválení věcného záměru zastupitelstvem.
 36. Změna výběrových řízení zakázek středního rozsahu – zvýšení počtu soutěžitelů, významné snížení nákladů na opravy.
 37. Organizační změna magistrátu (personální audit proveden vlastními silami bez potřeby externích agentur) – rozsáhlá změna struktury magistrátu, která povede ke zvýšení efektivity a kvality fungování magistrátu zejména v oblasti koncepcí a výkonu místní samosprávy)
 38. Plavecká hala Klíše – řízení zakázky tak, aby nedošlo k porušení dotačního titulu, minimalizace vícenákladů, předpoklad „jen 15 mil. Kč“ tedy cca 6%
 39. Zrušení nekoncepční rekonstrukce Labského nábřeží: za minimální odstupné (0,5 mil. Kč vs 12 mil. Kč realizace).
 40. Křižovatka Předlice: vyřešení letitého problému se zablokovanou stavbou (investice za 50 mil. Kč, jedná se o sdruženou investici, podíl města cca 12 mil. Kč)
 41. Vyřešení problému s padajícími budovami v Předlicích – budovy prodány soukromníkům. Město nemusí budovy demolovat (cca 50 mil. Kč)
 42. Urychlení projektu rekonstrukce křižovatky kruhového typu Rondel na kruhový objezd s minimálními požadavky na rozpočet města- město financuje pouze drobné investice a úpravu centrálního okruhu křižovatky.
 43. Projekt obchodní centrum CPI a Zahradnické centrum s návazností na kruhový objezd Krásné Březno: připravená investice a spuštěna příprava realizace. Jedná se o soukromou investici, která revitalizuje oblast Krásného Března
 44. Zásadní zlepšení kvality úklidu ve městě – rozšíření počtu VPP a změna jejich koordinace za účelem zajištění úklidu města
 45. Městská policie – navýšeni stavu policistů o 20 strážníků + dohledová služba
 46. Šikmá věž projekt zpřístupnění
 47. Via Ferrata Mariánská skála – příprava realizace nového turistického cíle v centru města
 48. Rekonstrukce Zanádraží – chystané otevření 08/2015
 49. Stabilizace Fotbalového klubu – návrh struktury řešení (kapitálové posílení, odkup akcií, strategie stabilizace klubu)
 50. Jednání s FAČR o fotbalové akademii umístěné v Ústí nad Labem za celý kraj
 51. V jednání partnerské město v Číně – možný přísun investorů, spolupráce s univerzitou
 52. Návštěva 2 europoslanců, s kterými se vyjednává dopravní infrastruktura a zaměstnanost mladých lidí
 53. Návštěva 3 velvyslanců (USA, Holadnsko, Německo)
 54. Návštěva Ministra životního prostředí
 55. Je naplánována návštěva ministryně pro místní rozvoj
 56. ITI (integrované teritoriální investice) – v zákoně bude v případě odsouhlasení MMR uvedeno město Ústí nad Labem jako garant za Ústecko-Chomutovskou aglomeraci (rozhodování o několika miliardách, zaměstnání min 5 pracovníků na posuzování)
 57. Blok 004 intenzivní jednání s firmou UDES
 58. Před podpisem – rozklikávací rozpočet
 59. V jednání možnost angažovanosti občanů do rozpočtu – participativní rozpočet
 60. Podpora občanů – 1000 komposterů za 3 mil. Kč
 61. Mariánský most – Osobní angažovanost a patronát nad tímto sporem (800 mil. Kč)
 62. Návrh regulace hazardu – připraveno k vnitřnímu připomínkování dvě verze
 63. Protidrogový koordinátor – vybudovaná funkce a kvalitní výběrové řízení, 9 zájemců
 64. Bytové družstvo Bukov – stabilizace, kroky vedoucí k úsporám a k eliminaci potřeby úkonů rady města
 65. Přivaděč D8 pro Děčín, návrh dopravní koncepce odlehčení centra města.
 66. Jezero Milada – uchopení problematiky, zahájení dopracování projektové dokumentace za účelem získání prostředků na kanalizaci, přístaviště a pontony ( 300 mil Kč. jednání o dalších 100 mil Kč na revitalizaci Milady). Nastavování správy a údržby prostor.
 67. Příprava a rozeběhnutí projektu Smart Cities
 68. Modernizace zálivů zastávek, převzetí projektu a jeho řízení tak, aby nevznikly městu škody.
 69. Inteligentní zastávky: řízení projektu tak, aby nevznikly škody.
 70. Vrt stadion Neštěmice – úsporné opatření
 71. Příprava koncepce sociální a vzdělávací politiky města – definice priorit na základě rešerše dostupných analýz a dokumentů k sociální situaci města a vlastní depistáže, vznik pracovní skupiny, zastřešení všech strategických a koncepčních materiálů města vzniklých pro tuto oblast – 25.6.2015 úvodní workshop
 72. Průběžný monitoring dynamicky se vyvíjející sociálně-zdravotní situace města, aktivní spolupráce s relevantními státními i nestátními institucemi (NNO poskytující sociální služby, ZZS Ústeckého kraje, KHS Ústí nad Labem, Policie ČR, Městská policie, ÚP a další)
 73. Konzultace výrazných sociálních specifik města s ministerstvy (MZ, MPSV, MŠMT, MMR, MV)
 74. Aktivní řešení problematiky sociálně-vyloučených lokalit – pravidelně se scházející pracovní skupina složená ze zástupců NNO, vládní agentury, státních institucí, návrhy opatření
 75. Vypracování koncepce sociálního bydlení, práce na metodice a pravidlech pro sociální bydlení
 76. Aktivní řešení drogové problematiky – koordinace protidrogových aktivit – identifikace problému, koncepce, realizace opatření, spolupráce s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti
 77. Protidrogový koordinátor – vybudovaní pozice a kvalitní výběrové řízení, 9 zájemců
 78. Připomínkování legislativy – dopis z prosince 2014 ministryni Marksové Tominové s upozorněním na rizika vyplývající z novely zákona o hmotné nouzi, upozornění na problematiku nezajištěného financování asistentů pedagoga a nedofinancování učitelů pracujících ve třídách se sníženým počtem žáků v rámci státem akcentovaného inkluzivního vzdělávání
 79. Vypracování smysluplných kritérií pro poskytování stanoviska obce k žádosti o doplatek na bydlení – jedno z kritérií je mmj. bezdlužnost, resp. souhlas bude udělován pouze žadatelům, kteří aktivně splácí případný dluh vůči městu
 80. Městský klub seniorů – reakce na chybějící segment sociálně aktivizačních služeb pro seniory, rozeběhnutý projekt adaptace prostor včetně realizace parkoviště vedle Městských služeb, systémové řešení financování těchto aktivit
 81. Cyklus seminářů pro ředitele škol na aktuální témata, aktivní spolupráce s řediteli ZŠ i MŠ, úzká spolupráce s UJEP
 82. Fundriser pro školy a vzdělávací a volnočasová zařízení – zřízení a obsazení pozice
 83. Rozvoj česko-německých vztahů, podpora výuky němčiny v Ústí nad Labem, spolupráce s katedrou germanistiky FF UJEP
 84. Ustanovení Pracovní skupiny pro podporu němčiny a Fóra učitelů němčiny – spolupráce s KÚÚK
 85. Aktualizace systému hodnocení projektů poskytovatelů nestátních sociálních služeb a služeb jim blízkých, nastavení dotačních podmínek tak, aby zohledňovaly zájmy a priority města
 86. Monitoring migrační situace – zpracovávání plánu pro krizové situace v oblasti legální i nelegální imigrace, spolupráce s Poradnou pro integraci a Odborem pro imigrační a azylovou politiku MV ČR
 87. Vítání občánků – návrat důstojné ceremonie vítající nově narozené obyvatele města
 88. Regulační ventily a úpravy topné soustavy Městské lázně – úsporné opatření
 89. Jednání za účelem odkoupení nebo zprovoznění budovy restaurace a ubytovny v areálu koupaliště Brná – záměr zcelení areálu a zprovoznění restaurace
 90. Návrh cyklogenerelu dopravy na Území Ústí nad Labem
 91. Obsazení pozice městského auditora – obsazení pozice nám ukládá zákon, náprava rozporu se zákonem.
 92. Schválení Strategie rozvoje města do roku 2020
 93. Oprava MŠ Vojanova – úspory oproti projektu
 94. Víkendové koncerty v Městských sadech o všech víkendech v období prázdnin
 95. Projekt zateplení Magistrátu a výměny oken
 96. Projekt Náplavka a rekonstrukce toalet na Benešově mostu
 97. Vytvořen standard radního (jasně definované na co má nárok)
 98. Zpracován projekt na obnovu zasedací místnosti rady města
 99. Vrbenského lázně nabytí nemovitosti do majetku města
 100. Přívoz Neštěmice – Svádov