Report ze zasedání zastupitelstva 21. 9. 2020

Po létě opět do zastupitelských lavic. Nástup do politického dění v Ústí nad Labem byl sice pomalejší, ale několik zásadních bodů se řešilo. Opět proto přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího.

Změna ve Finančnímu výboru

Z Finančního výboru města rezignoval Martin Mata, za kterého hnutí ANO nominovalo paní Marcelu Hübschovou. Na dotaz Evy Outlé, proč nebyl nominován někdo z politických subjektů, které nemají ve výborech dosud žádné zastoupení (Vaše Ústí, SPD), nám bylo sděleno, že hnutí ANO chtělo vyměnit jednoho svého nominanta za jiného. Paní Hübschová přítomna nebyla a dozvěděli jsme se o ní pouze to, že podniká v oblasti cestovního ruchu. Náš protinávrh, aby místo Martina Maty byla do Finančního výboru nominována Renata Zrníková (Vaše Ústí), nebyl přijat. Nicméně nebyl přijat ani návrh hnutí ANO a tak bod zůstal bez usnesení. 

Odbor strategického rozvoje

U bodu 4 využil Lukáš Blažej příležitost, aby se dotázal na změny v organizační struktuře magistrátu, konkrétně na zásadní zredukování Odboru strategického rozvoje. Obzvlášť v době, kdy má náš kraj připravovat projekty do Fondu spravedlivé transformace, ze kterého je možné čerpat v následujících letech desítky miliard korun, vypadá tento krok velmi neuváženě. Dozvěděli jsme se ale pouze, že město vypsalo výběrové řízení na firmu, která dokáže tyto projekty zpracovávat a následně spravovat, a které bude město tyto činnosti outsourcovat.

Dotace pro sport

Mimořádné dotace na kompenzaci vyšších nákladů za nájem sportovišť  jsme podpořili stejně jako dotaci 300 000 Kč pro futsalový klub FC Rapid Ústí nad Labem. Klub postoupil do nejvyšší soutěže a tím mu vzrostly náklady. Vzhledem k důstojné reprezentaci města a záslužné práci s mládeží (mimo jiné i tou sociálně znevýhodněnou) si podle nás FC Rapid navýšení příspěvku z původně navrhovaných 100 000 Kč zaslouží. 

Naopak si podle nás podporu nezasloužila Česká asociace amerického fotbalu (ČAAF), která žádala o změnu účelu dotace z původně schváleného zápasu ME Česko-Rusko na utkání Ústí nad Labem Blades vs. Přerov Mammoths konané v rámci české Paddock ligy 2020 . Karolina Žákovská totiž zjistila, že v červnu, kdy byla žádost o podporu mezinárodního zápasu zastupitelstvu předložena, bylo toto utkání z důvodu epidemie COVID-19 již měsíc zrušené, o čemž ČAAF bezpochyby věděla. V žádosti o změnu účelu dotace navíc ČAAF  uvedla, že část peněz už byla vynaložena na propagaci akce – propagaci, kterou nikdo neviděl, na akci, o které už věděli, že nebude. Ačkoliv americkému fotbalu a Blades fandíme, jde z našeho pohledu o nečestné (či chcete-li nesportovní) jednání a uvedení zastupitelů v omyl, a změnu účelu dotace jsme proto nepodpořili.

Dotace pro kulturu a kulturní koncepce

Změnu účelu dotace pro Ústecký dětský sbor, který nemohl jet na své mezinárodní turné a uspořádal místo toho příměstský tábor, jsme podpořili. Uvědomujeme si současné nestandardní podmínky a jsme rádi, že Ústecký dětský sbor i přes to našel jiný způsob, jak svou činnost dál provozovat. 

Jedním z nejdůležitějších bodů, který zároveň nevyvolal v podstatě žádnou diskuzi, bylo schválení Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021-2030. Rozsáhlý materiál shrnuje a analyzuje současnou kulturní situaci v našem městě a navrhuje postupy, jak ji dále rozvíjet. Za nás byl materiál připraven kvalitně a jsme rádi, že Ústí nad Labem konečně něco takového má. Od vedení města pak očekáváme, že tuto koncepci bude ctít a mít k ruce při sestavování rozpočtu a přístupu ke kultuře v našem městě. 

Domov pro seniory Orlická a projekt Čelakovského smíšený dům

V bodě 12 předkládal náměstek Vlach (ANO) dodatek ke zřizovací listině Domova pro seniory Orlická. Pokud by byl dodatek odsouhlasen, nebyl by dům v Orlické nadále napůl domovem pro seniory a napůl azylovým domem pro matky s dětmi, ale pouze domovem pro seniory. 

Ačkoliv důvod chápeme – ochrana seniorů před nákazou virem COVID-19, případně jinými nemocemi, nemohli jsme bod podpořit. Důvodem je, že náměstek Vlach nepředložil alternativní řešení azylového domu pro matky s dětmi, který v našem městě rozhodně potřebujeme.

Vlnu kontroverze opět vyvolal projekt smíšeného domu v ulici Čelakovského. Chápeme obavy okolních obyvatel, ale v případě, že budou dodrženy podmínky z usnesení, které jsme prohlasovali na červnovém zastupitelstvu, nevidíme důvod toto usnesení měnit. Přijímání rezidentů do tohoto domu bude mít v rukou bytová komise a starosta či starostka obvodu Neštěmice bude mít právo veta. Vzhledem k nedostatku městských bytů nepovažujeme demolici tohoto domu za rozumnou, požádali jsme ale náměstka Vlacha o zajištění písemného potvrzení, že usnesení z červnového zastupitelstva není v rozporu s podmínkami dotace. 

Lázně Vrbenského smeteny ze stolu

Navzdory našim snahám se zastupitelstvo města rozhodlo dále nejednat o odkupu budovy bývalých Schichtových lázní (později Dr. Vrbenského). Je to z našeho pohledu velká škoda, protože vedle historického významu a architektonické kvality skýtá tato budova potenciál pro oživení Střekova. Záměru se nevzdáváme a budeme nadále hledat cesty, jak ho prosadit. 

Udrželi jsme předkupní právo na pozemky věnované v minulosti ústecké univerzitě

Univerzita J. E. Purkyně žádala město, aby se ve dvou případech vzdalo předkupního práva  na pozemky v minulosti jí prodané za symbolickou cenu městem. To by znamenalo, že v případě následného prodeje by už neměla povinnost nám pozemky přednostně nabídnout za stejně výhodných podmínek zpět. Chceme dál podporovat rozvoj univerzity, ale zároveň si nehodláme nechat vzít příležitost mít pod kontrolou osud dotčených nemovitostí i po té, co pro ně nebude mít univerzita využití. Jednalo se o areál s botanickou zahradou na Klíši pod Střížovickým vrchem a o areál “zelené školy” v ulici Velká Hradební. Náš protinávrh nakonec podpořili všichni přítomní zastupitelé. 

Kontrola v ústecké a zoo a odvolání ředitele

Na programu zastupitelstva byl rovněž jeden z našich bodů. Konkrétně bod 21 – Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. – výsledky mimořádné kontroly provedené Magistrátem města Ústí nad Labem

Tento bod připravovala a předkládala naše lídryně, Karolina Žákovská. Ta se za náš klub účastnila mimořádně kontroly ZOO ÚL probíhající od poloviny minulého roku. Předmětem kontroly byla zejména opatření přijatá k nápravě nedostatků z předchozí kontroly z první poloviny roku 2018. 

Celá situace se vyhrotila až do stavu, kdy si ZOO ÚL najala právníka za částku 2500 Kč na hodinu bez DPH, aby hledal převážně procesní chyby v protokolech kontrolního orgánu města upozorňujícího na nedostatky v zoo. Příspěvková organizace města si tedy za peníze města platila právníka, aby ji bránil proti kontrole jejího vlastního zřizovatele.

„Ředitel si najal proti svému zřizovateli soukromého advokáta za nemalé peníze, když zoo potřebuje každou korunu, aby zlepšovala pavilony, podmínky pro zaměstnance a život zvířat,” uvedla Žákovská.

Celá kontrola proběhla zhruba následovně:

  • 25. 9. 2019 byla v ZOO ÚL zahájena mimořádná kontrola finančních operací. Předmětem této kontroly byla zejména opatření přijatá k nápravě nedostatků z předchozí kontroly z první poloviny roku 2018.
  • Protokol o původní kontrole ZOO ÚL z roku 2018 obsahoval celkem 111 zjištění. Řediteli ZOO ÚL byla v té souvislosti odeslána žádost o zabezpečení vydání „Příkazu k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou“ s termínem nejpozději do 17. září 2018.
  • Při zahájení mimořádné kontroly dne 25. 9. 2019 bylo ředitelem ZOO ÚL na dotaz kontrolního orgánu sděleno, že požadovaný dokument nebyl písemně vydán. Při následném šetření bylo zjištěno, že ZOO ÚL napravila z původní kontroly 8 % případů.
  • Protokol o mimořádné kontrole obsahuje celkem 128 kontrolních zjištění. ZOO ÚL byl Protokol o mimořádné kontrole doručen dne 11. 6. 2020.
  • Dne 26. 6. 2020 podala ZOO ÚL prostřednictvím právního zástupce proti kontrolnímu zjištění námitky, a to v plném rozsahu. Celkový počet podaných námitek činil 400. Odměna právního zástupce ZOO ÚL dle registru smluv činí 2 500 Kč na hodinu bez DPH.
  • Veškeré námitky byly oddělením kontroly MmÚ vypořádány dne 27. srpna 2020. Žádnou z námitek neshledal kontrolní orgán důvodnou.

Během kontroly bylo například zjištěno, že ZOO ÚL nezajistila výběrové řízení na veterinární služby, léčiva a doplňky, i když věděli o nutnosti pravidelných dodávek této služby. Místo toho rozdělili předmět veřejné zakázky vystavováním měsíčních objednávek a tím snížili hodnotu pod finanční limity stanovené směrnicí. Kromě toho byly menší či větší nedostatky objeveny například u vystavování faktur, podepisování smluv, vykazování pracovních cest a poptávkových řízení (v jednom případě bylo poptávkové řízení dokonce vyhlášeno až osm dní poté, co byla s jedním z uchazečů uzavřena smlouva). 

Celé situaci kolem ZOO ÚL věnovala za poslední 2 roky Karolina Žákovská nespočet hodin, mluvila s mnoha odborníky ať už ústeckými, či z jiných měst a situace za nás se jevila jednoznačně – odvolat ředitele ZOO ÚL, Romana Končela. To nakonec navrhl zastupitel Jan Janeček (KSČM), který se též aktivně účastnil mimořádné kontroly, a i s našimi hlasy bylo Radě města 26 zastupiteli z 31 přítomných doporučeno o odvolání jednat (tato kompetence náleží Radě města). Řešení situace v zoo pro nás zůstává jednou z priorit, o vývoji budeme informovat.