Chceme prestižní a respektovanou zoo

Před 110 lety vznikla v Ústí nad Labem zásluhou velkoobchodníka Heinricha Lumpeho první ptačí rezervace ve střední Evropě, která brzy získala mezinárodní věhlas. Dnešní ústecká zoo na své historické dědictví však navazuje pramálo a ve srovnání relevantních ukazatelů zoologických zahrad České republiky (počty návštěvníků, soběstačnost, investice, platy zaměstnanců) se nachází na jednom z posledních míst. 

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022

Jak toho dosáhneme?

  1. Přeobsadíme dozorčí radu zoo (v současné době jsou tři z jejích pěti členů politici bez odborného zázemí). Členy dozorčí rady by měli být čtyři nezávislí odborníci bez přímé vazby na Ústí nad Labem a ústeckou zoo, kteří přinesou ústecké zoo tolik potřebný nadhled a zkušenosti s provozem zoo podle moderních standardů, pátým členem by měl být politik (člen rady města).
  2. Z rozvoje zoo učiníme společný zájem všech politických stran a hnutí v zastupitelstvu města. Na návrh opozice určíme z jejích řad zastupitele, který bude mít zoo v gesci a bude v pravidelném kontaktu s jejím ředitelem.
  3. Ve spolupráci s odborníky vytvoříme komplexní vizi pro následující rozvoj zoo a na základě této vize necháme zpracovat nový, skutečný generel, který upřesní kroky pro její naplňování, včetně přibližného rozpočtu a harmonogramu realizace jednotlivých opatření.
  4. V rozpočtu města vyčleníme více peněz na investice zoo (zejména vybudování nového slonince a pavilonu pro orangutany). Navýšíme i prostředky na provoz, zejména platy zaměstnanců. Výhledově počítáme se zvyšováním soběstačnosti zoo.
  5. Doporučíme řediteli zoo, aby obnovil monopol na prodej suvenýrů v areálu, který byl v roce 2016 nelogicky zrušen pronájmem nově rekonstruované prodejny suvenýrů soukromníkovi, což vedlo k propadu příjmů zoo z prodeje suvenýrů.
  6. Rozšíříme areál zoo o pozemky města v tzv. údolíčku (prostory mezi ulicemi Drážďanská, Vojanova, V Háji a východní hranicí areálu zoo). Prosadíme odkup části okolních soukromých pozemků a vybudujeme zde parkoviště a nový vchod do zoo.

Další poznámky

Řada expozic ústecké zoo je ve špatném stavu. Ze zoo odcházejí odborníci a dochází ke ztrátě její prestiže v očích odborné i laické veřejnosti. Pokud nedojde k rychlé nápravě, hrozí zoo ztráta jejích ikonických druhů, jako jsou orangutani či sloni. Hlavním důvodem špatného stavu zoo je politické pletichaření, absence komplexní vize rozvoje zoo a nízká odborná úroveň jejích orgánů. Zoo je potřeba odpolitizovat, na jejím rozvoji spolupracovat s odborníky a poskytnout jí nezbytné financování.